AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?

Mehmet Özgen

16 Nisan 2020
AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?

Bu iktidara kar?? direni? anayasal bir hakt?r ve me?rudur. Ait oldu?u yere, tarihin çöplü?üne gönderilmesi ya?amsal oldu?u kadar art?k ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazman?n zaman? çoktan geçti bile..

?nfaz yasas? koronavirüse kar?? önlem olarak gündeme getirilmi?ti. Ancak yasan?n "e?itlik ilkesini” çi?neyerek yap?lmas? düzenlemeyi “do?rudan ya?am hakk? ihlali”ne dönü?türdü.

Cumhur ittifak?, intikam h?rs?yla ?ktidara muhalefet edenleri, gerçekleri yazanlar?, hak arayanlar?, yani siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri, ö?rencileri kapsam d??? b?rakt?.

Onlara sizin ya?am hakk?n?z? takm?yorum, ölün! mesaj? verdi.

Onlar?n ya?amaya hakk? yok.

Kimlerin var peki?

Gaspç?lar?n, h?rs?zlar?n, yolsuzluk yapanlar?n, devleti soyanlarin, rü?vetçilerin; Alaattin Çak?c?, Kür?at Y?lmaz gibi mafya liderlerinin, Çiftlikbank doland?rc?s? tosuncuklar?n..

Ve en önemlisi, çocuklar? fuhu?a te?vik edenlerin, yani pezevenklerin, cinsel ?iddet suçu i?leyenlerin, çocuk istismarc?lar?n?n, tecavüzcülerin..

Geçici 9. madde 4. f?kras?nda düzenlenen bir hükümle, kad?na cinsel sald?r? ve çocu?un cinsel istismar? suçlar? ile uyu?turucu suçlar? yönünden 2/3 infaz uygulanmas? sa?land?. Salg?n günlerinde kad?na yönelik ?iddetin yüzde-30 artt???, Ceren Özdemir’i öldüren psikopat?n hapishane kaçk?n? oldu?u biliniyorken hem de.

AKP ve MHP'ye göre bunlar?n ya?am hakk? kutsal. Bu düzenlemeye dahil edemedikleri ama yeni bir tasar? haz?rlad?klar? 13 ya??ndaki k?zlar?n cinsel istismara ve zorla evlilik ?iddetine maruz b?rak?lmas? suç de?il.

‘Koronavirüsten daha tehlikeli’ bu canl?lar? salg?ndan korumak elzem! 

Ama Selahattin Demirta?, Figen Üstünda?, Osman Kavala, binlerce HDP üye ve yöneticisi, gasp edilmi? belediyelerin e?ba?kanlar?..gazeteciler..  

Onlar ölmeyi hak ediyor! 

Aç?kças?, idam cezas?n? getiremedikleri için, onlar? koronavirüse havale ediyorlar.

Virüs de Allah'?n lütfu onlar için..

Yani namuslular, halka gerçekleri anlatanlar, halk?n ç?karlar? için susmayanlar, adalet, e?itlik ve özgürlük için mücadele edenler içerde kalacak.

Erdo?an'?n 'kamu vicdan?n? dikkate alarak yeni infaz düzenlemesiyle sistemin i?leyi?ini daha adil bir hale getirmeyi amaçlad?k' derken buradaki ''vicdan ve adalet'' onlar? d??l?yordu.

Onun vicdan ve adaleti yurtta?lara kar?? suç i?leyenleri içeriyordu, her türlü namussuz ve pezevenk-deyyus serbest kalacakt?..

Onlar?n ''devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini bo?a ç?karmayaca??na'' inan?yordu.

**

AKP ve MHP’li vekiller, ba?ta kad?n örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, barolar?n uyar? ve itirazlar?na ra?men, bunlar?n serbest kalmas?na karar veriyorsa..

Bu i? siyasetin ötesinde bir sorundur. 

Çünkü çocuk istismar? ve cinsel suçlar, siyasi bir konu de?il, toplumun her kesimini kapsayan bir sorunudur. Toplumun ruh sa?l??? ve genel ahlak ile, hemen her inanc?n çeli?medi?i evrensel etik normlar? ile ilgilidir.

Çocuklar söz konusu oldu?unda, ''say?n'' vekillerin bu karar? ülkenin ve toplumun gelece?ini de belirleyen bir tutum olmaktad?r.

Bu durumda, dindar ve mukadessatç? AKP'li, MHP'li vekillerin, yani toplumun yar?s?na yak?n bir nüfusu temsil edenlerin bu tutumu siyasi midir, yoksa kad?n? her halükarda mutlak bir köle haline getirmeyi hedefleyen I??D’çi sapk?n bir ideolojiyi mi yans?tmaktad?r?

Bu vekiller onca uyar? ve tepkiye ra?men neden tecavüzcülerin, pezevenklerin aff? için cansiperane mücadele verdiler?

Tasar? Mecliste oylan?p kabul edildikten sonra AKP'li milletvekilleri, Meclis Ba?kan?n?n uyar?s?na ra?men sosyal mesafe kural?na ald?r?? etmeden mecliste hat?ra foto?raf? çektirdiler.

Bir zafer mi kazanm??lard? ki, önemli bir muharebeden ç?km?? muzaffer komutanlar edas?yla foto?raf çektiriyorlar, enfekte olma riskine ald?r?? etmeyerek?

MHP genel ba?kan? Devlet Bahçeli’yi hasta yata??ndan kald?r?p getiren, Erdo?an'?n övgüsüne mazhar eyleyen ne tür bir vatan vazifesiydi?

Çocuk istismarc?lar? ile, pezevenklerle bu özde?lik seremonisi neden?

Af yasas?na göre 'cinsel sald?r?, çocuklar?n cinsel istismar? suçu, re?it olmayanla cinsel ili?ki suçu, uyu?turucu veya uyar?c? madde imal ve ticareti suçu dolay?s?yla hapis cezas?na mahkum olanlar için ko?ullu sal?verilme oran? dörtte üç olarak uygulanacakm??.

Sanki bunlar müebbetlikmi? de, çok az bir affa u?ruyorlarm?? izlenimi yaratmak için.

Asl?nda sormak gerekir..

AKP'li ve MHP'li vekiller, oy ald?klar? insanlar?n m?, yoksa h?rs?zlar?n, gaspç?lar?n, sap?klar?n, deyyuslar?n temsilcileri mi?

Bu vekiller, ve parti yönetimleri, ahlaks?zl??? te?vik ettikleri ve azmettirdikleri için suçludurlar.

**

Sadece zorba de?iller..

Sadece halk iradesini gasp etmiyorlar..

Yaln?zca halk?n paras?n? 'milletin a.koyaca??z' diyenlere pe?ke? çekmediler..

Sadece ‘o?lum paralar? s?f?rla’ demediler..

Tokat yemedikçe ??maran, daha da küstahla?an bu ?akiler, ?imdi de ahlaks?zl???, namussuzlu?u azmettirip toplumu çürütmeye, içerden çökertmeye koyuldular.

Bu nedenle bu iktidar?, ibretlik olarak, asari atikalar müzesine intikal ettirmek için her alanda, her co?rafyada, her evde u?ra? vermek art?k bir insanl?k görevi haline gelmi?tir.

Üstelik, bu iktidar?n fezlekesindeki suçlar saymakla bitmez. ?nfaz yasas? ile ortaya koydu?u anayasadaki e?itlik ilkesini çi?neyerek muhalifleri ölüme sürüklemesi, kad?na yönelik ?iddeti azmettirmesi de son de?il.

Bir siyasi iktidar insanl???n topyekün olarak kar?? kar??ya bulundu?u bir felaket kar??s?nda bile ayr?mc?l?k yap?yorsa, rant pe?inde ko?uyorsa,böyle bir iktidar?n insanl???n ortak de?erleriyle, vicdanla alakas? kalmad? demektir.  Cumhurba?kan? s?fat? ta??yan bir partinin genel ba?kan?, yerel yönetimlerin halk için yard?m kampanyalar?n? yasalara ayk?r? olarak engelleyip kendisi yard?m kampanyas? ba?lat?yorsa.. Ve cumhurba?kanl??? forsunu kullanarak, kendi imzas?yla kolonya ve maske da??t?yorsa.. Bu düpedüz siyasi propagandad?r ve propaganda oldu?u için de, virüs salg?n? kar??s?nda insanlar?n hayatta kalma kayg?s?n? istismar etmektir. Bir yandan ba?latt??? kampanyaya 7 maa??n? ba???l?yor, öte yandan cumhurba?kanl??? bütçesinden kolonya-maske da??t?yor..

Bu, tek adam diktatörlü?ünün, saraydan bütün ülkeye ahlaks?zl?k, ikiyüzlülük virüsü saçmas? demektir.

Bu iktidara kar?? direni? anayasal bir hakt?r ve me?rudur.  Ait oldu?u yere, tarihin çöplü?üne gönderilmesi ya?amsal oldu?u kadar art?k ahlaki bir sorundur.

Fezlekesini yazman?n zaman? çoktan geçti bile..

 

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Fareler, Muktedirler ve Seçim
  ''Ancak halk iradesinden, tarihin kenefine süpürülmekten korkan bu gasp ve soygun çetesi her şeyi yapabilir. Çünkü Nazım'ın dediği gibi 'hiç bir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.' Satmanın dışında, cinayetlerle, katliamlarla…
 2. TİP’in kararı, HDP’nin Çengiz Çandar Tercihi
  TİP’in seçimlere İttifak içinde, Yeşil-Sol Partiden ayrı olarak kendi logosuyla girme kararı, buna karşılık HDP’nin Hasan Cemal’i ve özellikle Cengiz Çandar’ı aday göstermesi üzerine tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar, yakın…
 3. Faşizm ve İç Savaş
  Faşizm ve İç Savaş
  30 Haziran 2022
  Erdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze alan bir politika izledikleri bugün daha net görünüyor. Emareler, eğilimler daha belirgin. Elbette ki iç savaş iki karşıt…
 4. Devrimci durum ve Emek Cephesi
  Devrimci siyaset kurulu düzen içinde ‘’daha iyi bir toplum’’ mücadelesi yürütmek değildir. Böyle görüldüğünde mücadele ve siyaset rutin bir prosedüre ya da protestoculuğa indirgenmiş olur. Devrimci siyaset verili olanı daha…
 5. Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP
  Bugün bizde 2001’in Arjantin durumu yok; mafyala?m?? fa?ist bir rejim var. Bu nedenle, böyle bir otokratik rejimin cenderesindeki bir ülkede Kurucu Meclis, sadece bir anayasa yap?m yöntemi olamaz. Ülkenin ve…
 6. Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği
  ''Geçmişin devrimcilerini, sosyalist eylemcilerini, sadece yaşamlarını devrime adadıkları için değil, örnek mücadeleleri ve harekete düşünsel ve pratik katkıları ile de değerlendirmeli ve anmalıyız. Bu, öncelikle, onların pratiklerini eleştirel süzgeçten geçirerek…
 7. Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar
  Şaban Ormanlar entelektüel birikimi olan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde özverili katkıları kadar marksist hareketteki teorik tartışmaları da takip eden onurlu, dürüst bir insan ve kararlı bir komünistti. Onu ilkin TRT…
 8. Faşist MHP Kapatılmalıdır!
  Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile iç içe geçtiği, dolayısıyla, hem insanlığa karşı, hem de mafyatik suçların ODAĞI olduğu görünen bir gerçek. Peki, bunlar…
 9. Finale Doğru
  Finale Doğru
  26 Nisan 2021
  Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…
 10. Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
  Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…
 11. Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
  Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…
 12. Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
  Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…
 13. Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu
  Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyas?n?n çökmekte olu?u. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler ?imdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar…
 14. Dayanışma
  Dayanışma
  21 Mayıs 2020
  Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…
 15. Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
  Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…
 16. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…
 17. Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı
  Demokrasiye, özgürle?meye en çok ihtiyac? olanlar, elbetteki emekçi s?n?f ve katmanlard?r, kad?nlard?r.. Bu nedenle, Emek ve Kad?n Cephesi, anti-fa?ist mücadelenin, kürt halk?n?n da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak…
 18. İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
  Ortada giderek gerçekli?i su yüzüne ç?kmakta olan bir iktisadi kriz olmas?na, bunun da diktatörlü?ü beka endi?esine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve bask?ya ra?men direncini sürdürüyor olmas?na kar??n, muhalefet…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…