Kaz Dağları’nda Ve Diğer Yerlerdeki Tüm Arama İzinleri İptal Edilsin

Çetin Ali Nergis

18 Ağustos 2019
Kaz Dağları’nda Ve Diğer Yerlerdeki Tüm Arama İzinleri İptal Edilsin

Kanadal? maden firmas?n?n Kaz Da?lar?’n?n Kirazl? mevkiinde siyanürle alt?n arama faaliyetlerine ba?larken 200 bine yak?n a?aç kesmi? olmas?n?n ortaya ç?kmas?, ekosistem kavram?n? ve ekolojik mücadelenin önemini bize yeniden hat?rlatt?. A?aç k?y?m? ve siyanürün bölgede yol açaca?? tahribata kar?? tepkiler giderek art?yor.

Siyanürle alt?n arama denince, uluslararas? maden tekeli Eurogold firmas?na kar?? Bergama köylülerinin 1990’lar?n ba??nda ba?latt??? ve yarat?c? eylemlerle haf?zalarda yer eden direni?i akla geliyor. Bölgede binlerce zeytin ve çam a?ac?n?n kesilmesi ile ba?layan eylemler, sivil itaatsizlik, i?gal gibi biçimler de alarak Bergama s?n?rlar?n? da a?m??t?. Hukuki kazan?mlar elde edilmesine ra?men madenin kal?c? olarak kapat?lmas? sa?lanamad? ancak bu süreçte Eurogold firmas? defalarca el de?i?tirdi.

Ku?kusuz Bergama direni?inin deneyimleri, di?er birçok yerde sürdürülen direni?ler gibi Kaz Da?lar?’nda ba?lam?? olan direni?e de ilham kayna?? olacak. Yöre halk?n?n kendi ya?amlar?na ve ya?am alanlar?na kararl? ve ?srarl? biçimde sahip ç?kmalar?, ülke genelinde de destek buluyor. Tatil ve yaz aylar?n?n da etkisiyle çok say?da duyarl? insan arama bölgesi ve yak?nlar?nda kamplar kuruyor.

Kazda?lar?’nda maden eylemi

Tüm bu çabalar anlaml? ve önemli ancak çok geni? alanda ekosistem uzun y?llar boyunca geri dönü?ü olmayacak biçimde tahrip edilmi? durumda. Bu a?amadan sonra art?k alt?n?n siyanürle ç?kar?lmas? halinde hangi sonuçlara yol açaca??na dikkat çekilerek bu felakete engel olmaya çal???l?yor. ( /detail/politez-/9757/bes-soruda-kaz-daglarinda-siyanur-kullanimi#.XVfRpugzbIU )

Yap?lan aç?klamalara göre sadece Kaz Da?lar?’nda binlerce hektarl?k alanda maden arama izinleri verilmi? ve bunlar?n bir k?sm? Kirazl?’da gördü?ümüz gibi ?antiye haline gelmi? durumda. Yani Kirazl? mevkiindeki i?letmeyi bugün durdurdu?umuzda sorun bitmi? olmayacak. Ba?ka noktalardan da ekosisteme ve do?rudan sa?l???m?za yönelik sald?r?lar devam ediyor ve edecek. Ancak burada sa?lanacak ba?ar? yar?n Munzur’da ve ba?ka yerlerde yap?lacak direni?ler için yol gösterici olabilir.

En önemlisi, bu süreçte, ekosistemin niçin bugün onar?lamaz riskler ta??makta oldu?unu, bunlar?n nedenlerini tart??abilir, bugünlere nas?l ve kimler eliyle getirildi?imizi ö?renebilir ve ç?k?? yollar?n? arayabiliriz.

Bu noktada baz? saptamalar? yapmak konunun tart???lmas? aç?s?ndan yararl? olabilir;

 1. ?nsanl???n ve do?an?n gelece?ini önemsemeyen, kâra dayal? sermaye düzeninin ekosisteme yönelik tehditleri, dünya üzerinde ya?am?n sonunu getirebilir. Bu anlamda ekolojik mücadele, bir sistem sorunu olarak ele al?nmak zorunda.

(?klim de?i?ikli?inin sonuçlar? için; /detail/politez-/9755/iklim-degisikligi-raporu-kuresel-isinma-gida-zincirini-tehlikeye-sokabilir#.XVfST-gzbIU )

 1. Kapitalizm, süreklili?ini sadece klasik anlamdaki art?-de?er sömürüsü ile de?il, kentlerde ve do?ada giderek artan, hukuk d???, el koyma ve talan yoluyla sa?l?yor. Bu konuda dikkate de?er bir sunu? olarak, geçti?imiz y?l ?stanbul Mimarlar Odas?’n?n düzenledi?i “Kriz ko?ullar?nda Yerel Yönetimler, Kentle?me ve Demokrasi” ba?l?kl? sempozyumda söz alan Prof. H. Tar?k ?engül’ün söz konusu lnkin 45-1,09 dakikalar? aras?ndaki konu?mas? gösterilebilir. ( https://www.youtube.com/watch?v=vm3lKNX_Ar4 ) 
 1. Bu geli?meleri, neo-liberal politikalar? da içine alan, tarihsel bir sürecin bir a?amas? olarak ele almak ve günümüzde tüm dünyada örnekleri görülen ve ülkemizde de tek adam diktatörlü?ü ?eklinde vücut bulan bask?c? rejimleri bu politikalar?n bir zorunlu biçimi olarak görmek gerekiyor.
 1. Kaz Da?lar?nda ve daha birçok yerde devam eden direni?lerin ba?ar?ya ula?mas?, ülkemizde ve dünyada bu geli?meleri topyekûn ele alan ve di?er tüm alanlardaki direni?lerle birle?tiren bir mücadele anlay??? ile ba?ar?ya ula?abilir.

K?sa ba?l?klar halinde s?ralad???m?z bu konular? ayr?ca tart??mak üzere ?imdilik bir kenara b?rak?p, Kirazl? özelinden bir ba?ka genel ba?l??a geçelim.

Yeralt? ve yer üstü zenginliklerinin tamam? do?adaki tüm canl?lara aittir ama insan soyu, tüm canl?lar?n “en ak?ll?”s? olarak dünyan?n, üzerindeki tüm canl? cans?z varl?klarla birlikte kendine bah?edilmi? oldu?unu dü?ünür. Baz? dini inan??lar da insan?n dünya üzerindeki varl???n? böyle tan?mlayarak bu dü?ünceyi destekler. Ne var ki, zaman içinde s?n?fl? toplumlar?n ortaya ç?kmas? ile birlikte bu insan toplulu?unun içinden ç?kan bir grup egemen, baz? ?eylerin sadece baz? insanlara ait oldu?unu iddia etmeye ba?lam??lard?r. Hatta köleci toplumda, bu bir grup az?nl?k, di?er tüm insanlar?n da kendilerine ait oldu?unu ilan etmi?lerdir. ?nsanl???n özgürle?me pratiklerinin önemli a?amalar?ndan biri olan burjuva toplumuna geçi?te, tüm insanlar?n e?itli?i, özgürlü?ü gibi kavramlar?n yan? s?ra, yurtta?l?k kavram? da öne ç?kar ki, bu kavram beraberinde yurt s?n?rlar?, bu yurdun savunulmas?, zenginliklerinin korunmas? gibi yeni bir tak?m de?erleri de ortaya ç?kart?r. Bu düzende din hala tüm zenginliklerin insanl??a bah?edilmi? oldu?unu ve bunun için ?ükredilmesi gerekti?ini vaaz ededursun, burjuvazi, bundan böyle her türlü zenginli?in sadece paras? olanlara ait oldu?unu ac? bir biçimde insanlara ya?am prati?i içinde çoktan ö?retmeye ba?lam??t?r bile.

Bu uzun insanl?k serüvenini bir paragrafa s??d?rmak mümkün olmasa da ?imdi ?u soruyu sormam?z gerekmez mi?

Bu yurt için ter ve kan döken yurtta?lar?n bu ülkenin yer üstü ve yer alt? kaynaklar? üzerindeki haklar? nelerdir? Yoksa bizlere dü?en sadece ödevler midir? T?pk? paras? olmayanlar?n askere gitme zorunlulu?u, yedi?i içti?i her ?eyden vergi ödemesi gibi bize dü?en bunlar m?d?r? Vatanda??n, bahçesinde yerin alt?ndan ç?kard??? suyun ba??na sayaç ba?layan devlet, yer alt? sular?na kamu mal? diyerek sahip ç?karken, yer alt?ndan ç?kan madende kamu hakk? yok mudur?

Bize ait olanlar? kim ne hakla kime nas?l satabiliyor? Üstelik gelece?imizi yok etme, sa?l???m?z? tehlikeye atma pahas?na.

Bu nedenle, sadece a?açlar kesilmesin, alt?n siyanürle aranmas?n gibi hakl? talepleri de?il, meselenin esas?na dönük talepleri dile getirmeliyiz. Elbette dünya üzerindeki tüm kaynaklar tüm canl?lara aittir ve bu bilinçle kullan?lmal?d?r. Ancak bu a?amada talebimiz, Halk?n olan halka geri verilsin, olmal?d?r.

Ekosistemin korunmas? ve yer alt? ve yer üstü kaynaklar?n?n korunarak sa?l??a zararl? biçimde i?letilmesinin önüne geçmenin yolu, bu kaynaklar?n kamuya devredilmesi ve halk?n yarar?na, halk?n ve ilgili meslek oda ve kurulu?lar?n?n denetimine aç?k biçimde yerel yönetimler eliyle i?letilmesi olabilir.

Çanakkale'deki kirazl? alt?n madeni sahas?, kent merkezine 25 km mesafede.

Siyanürle alt?n aranan maden sahas? çanakkale ?ehir merkezine su sa?layan, binlerce insan?n yegane su kayna?? olan atikhisar baraj?'n?n su havzas?nda.

Bu görselde kirazl? alt?n madeni ve onun gerisindeki di?er maden sahalar? görülmekte.

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Militarizm eleştirisi içermeyen bir demokrasi mücadelesi olur mu?
  Toplumun en geniş kesimlerinin, yani emekçilerin hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir demokrasi arzuluyorsak, militarizmi eleştirmek, onunla hesaplaşmak zorundayız. Darbelerle bile hesaplaşamamış bir ülkede sistemin temeline yönelik bir eleştiri ve…
 2. Bir Seçime Yaklaşırken, İki Dernek, İki Farklı Tutum
  ...yakın geleceğimizde kaçınılmaz biçimde toplumun yapacağı seçimdeki iki seçeneğe de denk düşüyor. Hakça paylaşımı, barışı, özgür ve eşit biçimde birlikte yaşamı savunan, şiddetten ve savaşlardan arınmış bir dünya ütopyasını büyütenlerin dünyasından…
 3. Demokrasi Konferansı; Yeniden Kuruluş İçin Halkçı Bir Seçenek Öneriyor
  Demokrasi Konferansı’nda da dile getirilmiş ve yıllardır mücadele alanlarında büyütülmüş özlemlerin Türkiye’sini inşa edecek bir Demokrasi Hareketi için çalışmak bugünün devrimci görevidir. 24 Haziran günü İstanbul’da toplanan Demokrasi Konferansı’nda Demokratik…
 4. Gerici Kuşatma Karşısında Sanatın ve Sanatçının Sorumluluğu
  Tiyatro, ortaçağ Avrupa’sında uzun bir süre feodal devletlerin iktidarının en büyük gücü, kilisenin kontrolünde varlığını sürdürebilmişti. Bugün de insanları yurttaşlık bilincinden uzaklaştırıp, ümmet haline getirmeye ve ortaçağ karanlığına geri götürmeye…
 5. Shakespeare'in Kralları'ndan Bugüne...
  Tiyatronun anlattıkları hayatın kendisidir. Shakespeare’den izlediklerimiz zaman ve mekan kavramını aşan, her devrin çağdaşı, evrensel bir gerçekliğin hikayesidir. Zorbalığın iktidarı biçim değiştirse de her dönemde aynı yol ve yöntemlerle karşımıza…
 6. Kim Bu ADAM'lar ?
  Kim Bu ADAM'lar ?
  8 Eylül 2020
  12 Eylül 1980 Darbesinin 40ncı yılında Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, Ayrımcılığa İtiraz Ediyoruz, Darbelerle Ayrımsız Hesaplaşılmalıdır başlığı ile bir kampanya başlatıyor. ADAM-DER, yani Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği. 12…
 7. Saray Rejimi, Salgın Felaketini Büyütüyor
  Corona Salgını bir kez daha gösterdi ki; Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye, bir felakete doğru sürükleniyor. Tek adam yönetimi, ülkede kutuplaşmanın, hukuksuzluğun ve zaten bir sistem sorunu olarak var olan,…
 8. AKP Yönetiminde; Sosyal Devletten, Köleci Devlete
  Havalimanı inşaat işçileri, en doğal, yaşamsal hakları için “köle değiliz” diyerek isyan ettiler. Ne var ki, iktidarda devleti ortaçağın sultanlığı haline getirmek isteyen, milleti tebaası, çalışanları da köle gören bir…
 9. Şimdi, yeniden 'Bu Daha Başlangıç..' demenin zamanıdır.
  Önümüzdeki günler, gerçek bir demokrasiden yana olanlarla eski ya da yeni biçimiyle diktatörlü?ün devam?ndan yana olanlar aras?ndaki mücadeleye sahne olacak. Seçime art?k saatler kald?. Türkiye yeni geli?melere gebe. Seçimlerin sonuçlar?…
 10. Umut içimizde saklı
  Umut içimizde saklı
  2 Ocak 2018
  Umutsuz yaşamak mümkün mü ? En zor anlarda bile insanın direncini diri tutan, onu ayağa kaldıran, daha iyiye daha güzele olana ulaşma arzusu ve umudu değil mi?   Politeze yazı yazmayalı…
 11. Hayır'ı Örgütlemek
  RTE nin başkanlığının reddi ya da kabulü sonrasında demokrasi güçlerinin programı nedir? Türkiye’yi içine düştüğü bu kaostan ve yıkıcı iç savaş tehdidinden nasıl çıkaracağız? Mevcut rejimin yerine dinci faşist bir diktatörlüğün kurulmasına…
 12. Şimdi Karar Verme Zamanı!
  Şimdi Karar Verme Zamanı!
  15 Aralık 2016
  Hakkında hırsızlık iddiası olan, savaş kışkırtıcılığından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması istenen, halkı birbirine kırdırabilecek şekilde nefret dili kullanan ve sıklıkla yalan söylediği belgelenmiş birini bu halkın oylarıyla “başkan” seçtirecekler!  Ne…
 13. Gülay'ın ardından..
  Gülay'ın ardından..
  27 Kasım 2015
  Yazmak istediği kitaplardan birincisi, ODTÜ’lü yıllardan başlayarak, THKO ’nun kuruluşu ve Denizlerin idamına uzanan yıllardı. 1968’leri birçok kişinin yazdığını, ancak bir kadın olarak kendisinin de ayrıca aktarmak isteğinde olduğu deneyim…
 14. Haziran Seçimleri; Türkiye Solu'nun imtihanı
  Seçimler yaklaşırken Türkiye solunda ve özellikle BHH içinde sürdürülen tartışma, solun seçimlere etkisinin yanı sıra, kendi geleceği açısından da önem taşıyor. Seçim sandığında kurulacak bir ittifak, Tayyib'in değil, halkın Yeni Türkiye'sini…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…