Diktatörlüğe karşı Halk Devrimi

Mehmet Özgen

25 Nisan 2016
Diktatörlüğe karşı Halk Devrimi

Ç?k?? yolu, resterosyonu ve darbeyi reddeden bir halk devrimidir. Halk devrimi derken, Gezi isyan? gibi bir hareketten, Gezi de eksik olan?, Kürt halk?n?n –?imdi yok edilmek istenen- devrimci enerjisiyle kendisini bütünleyen bile?ik devrimci hareketten sözediyorum..

AKP ve ergenekon partileri MHP ve Vatan Partisi’nin olu?turdu?u cepheye dayal? Erdo?an rejimi, uluslararas? ittifaklar?n? kaybetmekle kar?? kar??ya.Erdo?an’?n son ABD ziyareti, ABD deste?inin büyük ölçüde zay?flad???n? ortaya koydu. ‘Dünya lideri’ni bir onba?? kar??lad?. Suriyeli mültecileri bir silah olarak kullanan Erdo?an’a teslim olan AB de Obama’n?n konu?mas?ndan sonra rejime kar?? tav?r almaya ba?lad?.. Avrupa Parlamentosu da AB ‘nin TC hükümeti ile yapt??? mülteci anla?mas?n?, temel haklar konusunda sessiz kal?nmas?na yol açt???n? ve Türkiye’nin Kopenhag kriterlerinden uzakla?arak otoriter rejime kayd???n? vurgulayarak ele?tirdi..

Erdo?an rejimini var eden bu destekler daha da zay?flayacak, Çünkü uluslararas? me?riyetini h?zla kaybettirecek geli?meler kap?da..

Bir ba?ka deyi?le, Erdo?an’?n tek-adam diktatörlü?ü için çökü? süreci ba?lad?.. ??, seçeneklerin, ortaya ç?kmas?nda. Emperyalist efendileri sifonu çekmeye haz?r ama yerine kimi-kimleri koyacaklar? belirsiz. Diktatör, bu haz?rl???n iç çeli?kileri derinle?tirmesini engellemek için tüm muhalefete yönelik bask? ve ?iddeti art?r?yor.. Partisi AKP’de mutlak itaat? sa?lamak için Davuto?lu’nu da gözden ç?karmaya haz?r.. Milletvekili Dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas?n? gündeme sokarak parlametoyu muhalefetsiz b?r alan haline getirip böylece halk? tamamen susturman?n yolunu ar?yor. Bu asl?nda parlamentonun, kendilerine tabi k?ld?klar? hukuk ve yarg? yoluyla zapt-u rapt alt?na al?nmas? ve giderek tasfiye edilmesi demek.

Bu süreçte Rusya’n?n, uluslararas? cihad çetesi’nin ba?lant?lar? oda??ndaki isim olarak resim veren Erdo?an’? tecrit etmek ve yarg?latmak ?eklinde özetleyebilece?imiz tutumunun etkin bir rol oynayaca??n? söyleyebiliriz.. Suriye s?n?r?nda dü?ürülen uça??n?n kar?l???n?, Erdo?an’? ininden ç?kamaz duruma getirerek alacak..

ERDO?AN VE SUÇ ORTAKLARI UCM VE A?HM’DE YARGILANMAKTAN KAÇAMAZ

1. 17 Aral?k 2015’de Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Rusya ve ABD’nin I??D'in finansal kaynaklar?n?n kurutulmas?na yönelik ortak haz?rlad?klar? tasar? kabul edildi. Tasar?, yaln?zca I??D'in mali kaynaklar?n?n kurutulmas?n? de?il, I??D ile herhangi bir ili?kide olan ki?i veya tüzel ki?ilere de a??r yapt?r?mlar?n uygulanmas?n? içeriyor. Ayr?ca Konsey’in ald??? karar?n ba?lay?c? niteli?i oldu?u için tüm dünya ülkelerinin buna uyma zorunlulu?u bulunuyor. 

Kurulan komiteye 120 günlük bir ara?t?rma süresi tan?nm??t?.. Bu sure 17 Nisan’da doldu. BMGK’nin önümüzdeki günlerde Komitenin haz?rlad??? rarporun görü?me takvimini aç?klamas? bekleniyor..

2. AB’nin yetkilendirdi?i bir kurum (CAR) ayni nitelikte yapt??? ara?t?rmay? daha once sonuçland?rm?? bulunuyor. CAR’?n haz?rlad??? raporda, dünyada 20 ülkede 51 ?irketin I??D’e malzeme sa?land???na dair bilgi ve belgeler var. Bu ?irketlerin 13’ü Türkiye’de. Bu ülke ve ?irketler içinde sadece Türk ?irketleri ve hükümeti, CAR’a bilgi vermekten kaç?nd?.(1)

3. Daha önce Rusya’n?n uçak dü?ürme olay?n?n ard?ndan Türkiye ve I??D aras?ndaki petrol al??veri?ini uydu verileri ve haritalarla ortaya koymu?tu.

4. Rusya D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Mariya Zaharova, "Mevcut Türk yönetimiyle ili?kileri iyile?tirmek için hiçbir ad?m atmayaca??z. Türk makamlar?n?n mevcut eylemleri ve beyanlar?, hiçbir me?ru zemine sahip de?il" sözleriyle Rusya’n?n pozisyonunu aç?klam?? bulunuyor. (2)

5. Ard?ndan Rusya çok önemli bir hamle yaparak BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin kanal?yla, Türkiye'nin Suriye'de I??D'in kontrolü alt?nda bulunan bölgelere yasad??? yollardan silah ve mühimmat gönderdi?ine ili?kin belgeleri BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. Belgelerde M?T’in vak?flara kaynak aktard???na ve bu vak?flar?n da I??D ve di?er cihadi terörist örgütlere sevkiyat yapt???na, 2 milyon dolarl?k kimyasal madde gönderildi?ina dair bilgiler var. (3)

6. Rusya, ABD ile i?birli?i sonucu Suriye’de sa?lanan ate?kesin, cihadç? teröristlerin yan?s?ra onlar?n arkas?nda duran Türkiye taraf?ndan da ihlal edildi?ini, en son Suriye ordusuna yönelik topçu at??lar?yla rapor etti.. Son olarak, Suriye ba?bakan? son bir haftada Türkiye s?n?r?ndan 5 bin teröristin Suriye’ye geçi? yapt???n? aç?klad?.(4)

7. Erdo?an’?n, orta?? Zencani’nin ?ran’da idama mahküm olmas?n?n ard?ndan ‘etkisiz k?l?nmas?’ için talimat verdi?i söylenen R?za Zerrab, FBI ve CIA arac?l??? ile ABD’ye teslim oldu.?ran’a yönelik yapt?r?mlar? ihlal ederek ABD’yi doland?rmak, bankac?l?k sahtekârl??? ve karapara aklama suçlamalar?ndan tutuklanmas?n?n ard?ndan ortaya ç?kan iddianamede Erdo?an’la ili?kide olan ?irketler de var. Zencani Türkiye’de bakanlara ve üst düzey yetkililere toplam 8.5 milyar dolar rü?vet verdiklerini itiraf etti.. Bu rü?vetin ipuçlar? 17 aral?k operasyonunda ayakkab? kutular?nda, Zerrab’?n önüne yatan bakan?n o?lunun evinde, Egemen Ba???’a verilen para dolu zarflarda ortaya ç?km??t?.. ABD vatanda?? da olan Egemen Ba???, suçlu olarak Türkiye’den istenirse ?a?mamak gerekir.. Son olarak, Reza Zarrab'? ABD'de tutuklatan New York Güney Bölgesi Ba?savc?s? Preet Bharara, iddianameyi yeniledi. Bharara iddianamenin 'suçlamalar' bölümüne ''New York ile birlikte, Türkiye, Birle?ik Arap Emirlikleri ve her nerede bu suçlar i?lendiyse'' ifadesini ekleyerek mahkemeye sundu.. Herhalde bunun anlam?n? en iyi bilecek ki?i ‘Dü?ünen adam’ heykeli olsa gerek. (5)

8. Suriye’nin laik-demokrat muhalefet lideri, Heysem Menna, Cumhurba?kan? Erdo?an hakk?nda ‘teröre destek’ suçlamas?yla, 8 ?nsan haklar? örgütü olarak A?HM’ne dava açt?klar?n? duyurdu. Menna, Sputnik’e verdi?i röportajda, Cumhuriyet’in yay?nlad??? delilerin, kendilerinin mahkemeye sunduklar?ndan sadece biri oldu?unu söyledi. Deliler aras?nda tarihi eser kaçakç?l??? ve Halep’teki fabrikalar?n ya?malan?p Türkiye’de sat?lmas? da var. Menna ellerindeki delilleri BM’ye de ilettiklerini beliritti. (6) Bunun d???nda Türkiye’den Halk?n Kurtulu? Partisi (HKP), Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmas? ve yarg?lanmas?na sebep olan May?s 2015’te Cumhuriyet’in yay?nlad??? görüntülerin ard?ndan Türk hükümetinin “sava?, sald?r? ve insanl??a kar?? suç” i?ledi?i iddias?yla UCM’ye suç duyurusunda bulunmu?, Lahey’de bulunan mahkeme savc?s?, Suriye’ye silah ta??yan M?T TIR’lar?na ili?kin Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Ba?bakan Ahmet Davuto?u, M?T Müste?ar? Hakan Fidan ve ?çi?leri Bakan? Efkan Ala hakk?ndaki suç duyurusunu incelemeye ald???n? duyurmu?tu.(7)

Ancak silahlar?n Suriye’de i?lenen sava? suçlar?nda kullan?ld???na dair irade ba?? kurulmas? gerekiyor. ??te bu bak?mdan BM’nin I??D ile ilgili kurdu?u Komiteye Rusya’n?n aktard??? belgeler bu maddi ba?? kurmak aç?s?ndan önem kazan?yor.

Bütün bunlar BMGK’nin bir karar alarak Uluslararas? Ceza mahkemesine ba?vurdu?u taktirde önem kazanacak.

9. 2013’te Suriye Hükümeti, Guta bölgesinde kullan?lan kimyasal?n Türkiye’den gitti?i ve Türkiye’nin bu kimyasallar?n Suriye’ye giri?ine göz yumarak teröre destek verdi?i iddias? ile Birle?mi? Milletlere Türkiye hakk?nda soru?turma aç?lmas?n? talep eden bir ba?vurusu var. Bu ba?vuruda Adana Cumhuriyet Ba?savc?l???ndan Adana A??r Ceza Mahkemesine sevk edilen ve kimyasal silah temin edip Suriye'deki silahl? terör gruplar?na ula?t?r?lmas?na çal??an bir terör grubuna (EL Nusra) ili?kin iddianame dayanak te?kil ediyor.(8) Bu teröristler serbest b?rak?lm?? ve dava fiilen kapat?lm??t?.. (Bilindi?i gibi, Erdo?an ve müttefikleri,neoconlar, Guta Katliam?n? Esad’?n yapt???na ABD yönetimini inand?rmaya çal??m??lar, ama sonuçta Obama Suriye’ye sald?rmaktan son anda vazgeçmi?ti..Obama’ya u-dönü?ü yapt?rtan da Rusya’n?n verdi?i belgelerdi.. -Bu önemli konuyu ayr? bir yaz?da ele al?yorum)

10. Bu suçlamalara kendi sivil halk?n? bombalamak, yani Kürt halk?n? k?smen imha etmek, bodrumlarda yakmak da dahil olabilir.. Bu konuda ?imdilik A?HM’ye Avrupa’dan yap?lan bireysel ba?vurular da mevcut.

NATO ÜLKELER?N?N VE RUSYA’NIN TUTUMU

Bu 10 maddede belirtti?im hususlar Türkiye yönetiminin sava? suçlusu olarak önce BMGK’da sorgulanaca?? kesinlik kazan?yor. Ard?ndan Uluslararas? Ceza mahkemesinin yolu aç?lacak. ABD ve AB, NATO üyesi Türkiye’nin cumhurba?kan? ve di?er suça bula?m?? yetkilileri konusunda stratejik, ekonomik ç?karlar?n? gözeterek daha mutedil bir yol izleyebilirler. Avrupa toplumlar?nda si?n?f dengelerini bozabilecek Suriyeli ak?n?na kar?? AB’nin mülteci anla?mas?, sermaye s?n?f?n?n egemenli?ini koruma anlam?na gelmektedir. Öte yandan, bu anla?man?n Afgan mültecilerini de kapsad??? iddias? var. (9) Bu demektir ki anla?man?n örtülü bir muhattab? da ABD’dir. Çünkü Afganistan mültecileri sorununun kayna??, Sovyetler Birli?ini çökertme plan?n?n bir parças? olan ye?il ku?ak projesi ile Taliban barbarl???n?n mücidi odur.

Bir di?er önemli nokta, NATO ülkelerinin, TC devletinin Kürt illerindeki imha, yoketme, göçertme operasyonunu sessiz kalmak suretiyle desteklemesidir. Bu operasyonun anlam? Kürt halk hareketinin Ortado?u’da devrimci bir katölizör olarak rol oynamas?n? engellemektir.. HDP’nin yüzde-10 baraj?n? y?kmas?, hem Türkiye’nin düzeni için hem de emperyalizm için bir tehditti. Çünkü HDP, Türkiye Solu ve Kürt halk?n?n ittifak?n? temsil ediyordu. Ordu ve hükümetin Kürt illerinde sürmekte olan operasyonlarda kullan?lan ve a??rl?kla ABD men?eli silah ve muhimmat?n NATO’nun Brüksel’deki karargah?ndan onaylanarak Türkiye’ye sevkedildi?i yönünde ciddi iddialar var.. NATO’nun bu tehdit alg?lamas? müttefik ülkenin savunma konsepti d???nda, yani kendi yasall??? d???nda Türkiye’nin düzeniyle, daha do?rusu devrim durumunun geli?mesiyle ilgili korkudur. 

Unutmamak gerekir ki, eski siyasal düzenin diki?lerinin tutmad??? bir noktada, Büyük Ortado?u Projesi çerçevesinde Türkiye için 'Il?ml? ?slam' modeli gündeme getirildi ve AKP emperyalist bir proje olarak iktidar yap?ld?.. Bu, bölgedeki konumu itibariyle, Türkiye'nin sistemin zay?f halkas? oldu?unun göstergesidir. Dolay?s?ya, emperyalistlerin politikas? da buna uygun bir yol izleyecektir.

Öte yandan, emperyalist Bat?n?n bu ikiyüzlü tutumu, dünya demokratik kamuoyunun gözünde, I??D ve cihadi terörü destekleyen, bu terörü bat? toplumlar?na kar?? bir silah olarak kullanan, nihayet ikinci bir Hitler gibi alg?lanan Erdo?an’? koruma anlam?na gelecektir. Yani NATO devletilerinin, kendi ürettikleri radikal ?slamc? terörizme kar?? mücadeledeki ikiyüzlülüklerinin bat? toplumlar?nda bir yar?lmaya yol açma riski mevcuttur. ?imdiden Almanya’da sol muhalefet sesini yükseltmeye ba?lad?. Rusya’n?n kendi hegemonyas?n? geli?tirmekte bunu kullanaca?? kesindir.

"Mevcut Türk yönetimiyle ili?kileri iyile?tirmek için hiçbir ad?m atmayaca??z’ ?eklindeki tutumundan anla??laca?? gibi, Rusya, Erdo?an rejiminin yarg?lanmas? yönünde kararl? bir politika izlemektedir. ABD’nin, I??D ba?lant?lar?n? ara?t?rma tasar?s?na destek verdi?i dikkate al?n?rsa ortaya konacak belgelerin gerektirdi?i uluslararas? hukuktan yana tav?r almaktan kaç?nmas? oldukça zor görünüyor. Yak?n zamanda Yönetimin gayri-resmi olarak iki eski Türkiye Büyükelçisi Morton Abramowitz ve Eric Edelman’?n, Washington Post'a yazd?klar? yaz? vas?tas?yla, Erdo?an’?n totaliter uygulamalar?na örnekler vererek ‘ya reform yap ya da istifa et’ ça?r?s?n? yapt??? da bilinmektedir. (10)

Benzer bir biçimde Obama, 1 nisan günü yapt??? aç?klamada, Erdo?an’? bütün dünyan?n gözleri önünde ilk kez tan?k olunan oldukça sert sözlerle ele?tirdi.. Erdo?an’in seçimle geldi?ini, bas?n üzerindeki bask?n?n Türkiye’yi karanl??a götürece?ini ifade etti. ‘’Türkiye’de beni rahats?z eden baz? trendlerin oldu?u s?r de?ildir ve bu gerçe?i direkt olarak kendisine (Erdo?an) de söyledim..Erdo?an’a demokrasiye söz vererek iktidara geldi?ini ve Türkiye’nin, derin ?slam inanc?n?n modernlik ve aç?kl?kla tarihsel olarak yan yana ya?ad??? bir ülke oldu?unu söyledim. Ve bas?n özgürlü?ünü bask? alt?na alan ve demokratik tart??ma ortam?n? yok eden bir strateji izlemek yerine (Erdo?an’?n) izinden gitmesi gereken gelenek de budur.”

Washington’da D??i?leri Bakan? Kerry’ye ‘yaln?z kald?klar?n?’ itiraf eden Erdo?an’?n yaln?zl???, Zarrab’?n ondan önce ABD’ye giderek kendisini tutuklatmas? da, Erdo?an’?n yaln?zl???n? geri dönü?ü olmayan mutlak bir yaln?zl??a dönü?türüyor. Brookings önünde ya?anan kepazelik de bütün dünyada duyuldu. Washington Post, New York Times, The Guardian… Yazmayan,  görüntülemeyen kalmad?. Amerikan kamuoyu kepazeli?i gördü..

K?sacas?, Erdo?an rejiminin uluslararas? hukuku çi?nemesi, sava? suçu i?lemesi, dünya kamuoyu taraf?ndan terörist bir devlet olarak alg?lanmas?, onun me?ruiyetini yokedecektir.. Yeter ki, devrimci, demokratlar, ilericiler, sosyalistler , süreci kendi ak???na b?rakarak bekleme konumunda de?il, uyan?k ve atak olsun, gerçekleri aç?klama faaliyetlerini art?rarak sürdürsün..

SUDAN KAPANI

Türkiye cumhurbaImage result for erdo?an ve ömer el be?ir?kan? ve ba?bakan?n?n, t?pk? hakk?nda tutuklama emri bulunan Sudan devlet ba?kan? durumuna gelmesi zay?f bir ihtimal de?ildir. Bilindi?i gibi, Sudan devlet ba?kan? Ömer El Be?ir, 2009’da Uluslararas? Ceza mahkemesince Darfur’daki soyk?r?m, sava? suçu ve insanl??a kar?? suçlar i?ledi?i iddias?yla resmen suçlanm??, hakk?nda tutuklama karar? vermi?tir. Birle?mi? Milletler'e göre, çat??malar s?ras?nda 300 bin ki?i öldürülmü? ve 2 milyon 700 bin ki?i de evlerini terk etmek zorunda kalm??t?r. Mahkemenin Be?ir hakk?nda iki tutuklama karar? bulunuyor. Be?ir 2015 Haziran’n?n da Güney Afrika’da tutuklan?p UCM’ye sevkedilmesinden kurtulmas? sorun olmu?tu.. (El Be?ir, yüzden fazla ülkede soyk?r?m suçlusu olarak aranmas?na kar??n Türkiye’de dönemin Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan k?rm?z? hal?larla kar??lan?p devlet protokolüyle a??rlanm??t?. Ömer el-Be?ir'in WikiLeaks taraf?ndan aç?klanan belgelerde ?ngiltere'deki banka hesaplar?nda ülkesinden kaç?rd??? 9 milyar dolar paras?n?n bulundu?u iddia ediliyor. --Bu size kimi hat?rlat?yor?)

Afrika’n?n ortas?ndaki Sudan için bu kald?r?lamaz bir yük olmayabilir.. Ama bu gayri-me?rulu?u ve hukuk d???l???, hem NATO ve Avrupa konseyi üyesi, AB üye aday? bir ülke olarak, hem de uluslararas? sermaye ile bütünle?mi? büyük sermaye fraksiyonlar? aç?s?ndan Türkiye’nin kald?rmas? zor görünüyor. Bu içerde, anayasay? çi?neyerek ba?lat?lan ‘fiili ba?kanl?k’ prati?inin yaratt??? me?ruiyet krizini de derinle?tirecektir. Diktatörlü?ün sadece Körfez sermayesine dayanarak, müsevi sermayesinden destek alarak yürümesi mümkün de?ildir.

ERGENEKON’un, ERDOA?AN’LA ?TT?FAKINI BOZMASI MUHTEMELD?R

Bu durumda Erdo?an-ergenekon ittifak?n?n çat?rdamas? h?zl? bir ?ekilde geli?ebilir.

Bu ittifak, ‘Cemaat orduya kumpas kurdu’ aç?klamas?n?n ard?ndan örülmeye ba?lanm??, Ergenekon davalar?n?n yeniden görülmesiyle sürmü?, AKP kurmaylar? ile Silivri’dekiler aras?nda yap?lan gizli mutabakat ve ard?ndan tahliyelerle perçinlenmi?, hükümetin Kürt hareketiyle HDP temsilcileri dolay?m?yla yapt??? Dolmabahçe mutbakat?n?n yok say?lmas?n?n ard?ndan vücut bulmu?tur. ?ttfak, 7 haziran seçimlerinin hemen ard?ndan Meclis ba?kanl??? seçiminde AKP’nin ‘paralel’ partisi MHP yönetiminin manevras? ile HDP’yi tasfiye etmeyi hedef alan seçim darbesiyle ?ekle ?emale bürünmü?tür. Be? ayl?k darbe sürecinde çözüm sürecini tasfiye ederek yeniden sava? konsepti içinde katliamlar sahnelenmi? ve olu?turulan terör ve korku ortam?yla 1 kas?m’da seçmen iradesi teslim al?nm??t?r. Daha sonra Kürt illerinde kanl? operasyonlarla, kürt hareketinin kitle temelini imha etmeye yönelmi?tir.. Çünkü Suriye s?n?r? boyunca Rojova halklar?n?n demokratik devrimi büyük bir tehdit olarak alg?lanm??, bunun engellenmesi, hem I??D ve cihadi örgütlerin terörist sald?r?lar? üzerinden hem de Türkiye Kürdisatan?ndaki özgürlük hareketini imhaya yönelerek en vah?i yoketme biçimleriyle yürütülmü?tür..

K?sacas? Kürt hareketi Erdo?an rejimi eliyle yokedilmek istenmi?tir.. Devletin eski sahipleri ve ‘ulusalc?lar’ Kürt k?y?m?n? desteklemi?lerdir. Yine bu çerçevede AKP’nin Suriye politikas?na da aç?k desteklerini ilan etmi?lerdir. Do?u Perinçek’in, Barolar Birli?i ba?kan?n?n, ?stanbul baro ba?kan?n?n aç?klamar?n?n yan?s?ra Baykal da bu do?rultuda ç?k?? yapm??t?r..

Baykal’?n ç?k??? ve CHP

Ancak Baykal’?n ç?k???nda gözden kaçan bir fark var. Baykal’?n ç?k????, Erdo?an-Ergenekon ittifak?n?n sonuna i?aret eden bir ç?k??t?. Çünkü onun aç?klamalar? ayn? zamanda CHP’yi dizayn etme yakla??m? içeriyordu. Daha bir ay önce gerçekle?en kurultayda parti politikas? hakk?nda tek laf etmezken ne oldu da K?l?çdaro?lu’nun çekilmesini istedi, kurultay?n hemen ard?ndan yeni bir pozisyon ald?. Belli ki Baykal bir sinyal alm??t?.. Erdo?an rejimi kendi deyi?iyle ‘s?rat köprüsü’nden geçemeyecek, ittifak kurdu?u ve ittifak içinde ipleri giderek eline almakta olan Ergenekon ve ordu sürece müdahale edecekti. Ona, 12 Mart darbesinin ba?bakan? Nihat Erim gibi bir rol vermi? olmalar?, ya da ko?ular?n kendisini yeniden sahneye ç?karaca??n? dü?ünmesi kuvvetle muhtemeldir..

Me?ruiyetini yitrmi? bir rejime kar??, devletçi bir adam?n ?ahs?nda eski düzeni yeniden ihya etmek mümkün olabilecektir. CHP yönetimi de Baykal’?n bu çizgisine geldi.. Örne?in CHP yönetimi yak?n zamanda ABD’ye bir heyet göndererek Erdo?an’?n PYD’nin de terörist oldu?u propandas?na inanm?? durumda. Heyet ABD yetkililerine ?unu söylemi?:

‘’iki noktay? vurgulad?k. Birincisi, PYD’nin PKK’dan ayr? bir ?rg?tlenme oldu?unu göstermesi gerek. Bunu net bi?imde ifade ettik. ?kincisi de Amerikal?lar ?imdi I??D’e kar?? PYD’yle i?birli?i yürütüyor. Tamam ama PYD’ye PKK’yla ili?ki kurmamalar? konusunda bask? yapmalar? laz?m.’’ (11)

CHP yönetimi, bu tutumla, bölgedeki tek seküler-demokratik Kürt hareketini ba? dü?man ilan eden Erdo?an rejiminin kuyru?una tak?l?yor. Kürt illerindeki imha ve yok etme operasyonlar?na, insan haklar?n?n görülmemi? ölçüde çi?nenmesine ses ç?karmam??, AKP’ye ele?tirisi, direni?çilerin ellerindeki silahlar? kastederek ‘bu silahlar?n depolanmas?na siz göz yumdunuz’ ele?tirisinden öteye gitmemi?tir.

?imdi de kalkm?? dokunulmazl?klar?n kald?r?lmas?na ‘’evet’’ diyece?iz diye Erdo?an rejiminin i?ine gelecek, yeni bir seçim darbesinin yolunu açacak bir tutum al?yorlar. Belli ki CHP yönetimi, ergenekoculardan medet umar duruma, yani Baykal çizgisine geldi..

Bütün bunlar ne demektir?

Bu bir restorasyon süreci demektir. Rejimi y?kmak de?il, rejimin temel sütünlar?n? ayakta tutarak k?smi düzeltmelerle, düzenin eski sahipleri ile uzla?ma içinde sürdürmektir. Darbe ve iç sava?? içeren bir süreç. Çünkü, Gezi isyani döneminde ‘’yüzde-elli’yi zor tutuyorum’’ diyen ‘kafa’, iktidardan vazgeçmeyecek, direnecektir. Vazgeçmek, teslim olmak, aile boyu suça bula?m?? bir diktatör ve suç orta?? avanesi için anlam? çok aç?k: yarg?lanmak ve hapsi boylamak.. Bunun için, Alevileri, kürtleri, muhalefet partilerini, ulusalc?l??? / milliyetçili?i ve mezhepçili?i kullanarak bölmeye çal???yor. Bir yandan da mültecileri sadece Bat?ya kar?? de?il, içerde de bir silah olarak kullan?yor. Mara?-Pazarc?k’ta Alevi köylerin ortas?na mülteci kamplar? ad? alt?nda fa?ist I??D mangalar?na üs kurma giri?iminde bulunuyor. Suriyeli multeciler sorununun böyle bir tehlikeli yan? oldu?u gözard? edilmemelidir.

Ergenekoncular marifetiyle ordu darbe yapsa bile toplumsal r?za üretmesi kolay olmayacakt?r. Bu durumda ihtimallerden biri olarak, ABD ve AB’nin bask?s?yla, Abdullah Gül ve Bülent Ar?nç cephesinin önünün aç?lmas? gündeme gelebilir.. MHP’nin olas? bölünmesi ile de bunlarla birlikte bir merkez partisi kurmak sözkonusu olabilir. Bu kesimin AKP içinde veya d???nda parlamento aritmeti?ini de?i?tirerek CHP ile koalisyon kurmas? sa?lanabilir. Fakat bu seçenek de Türkiye toplumunun birikmi?, kangren olmu? sorunlar?n? çözemez. Çünkü böyle bir koalisyon pamuk ipli?ine ba?l? olacakt?r. CHP içindeki sosyal demokrat kesimin kopu?una da yol açabilir. Tabii böyle bir koalisyonun emekçi s?n?flara getirece?i hemen hiç bir ?ey yoktur. Kürt sorununun demokratik çözümünden bahsetmiyorum bile. Sorunun askeri yöntem d???nda demokratik çözümü böylesi kombinezonlar içinde ihtimal d???d?r.. Bu konuda ad?m atmay?nca da Türkiye’nin demokratikle?mesi mümkün de?ildir.

Bütün bu nedenlerle, parlamenter demokrasinin ayakta kalmas? zor görünüyor. Çünkü AKP’nin alternatifi yine AKP (CHP’li ya da MHP’li AKP) oldu?u bir durumda parlamento içi pazarl?k ve manevralarla daha da yozla?acakt?r. 

O halde parlamento-d??? muhalefeti ve mücadeleyi esas alan bir politik stratejiyi gündeme sokmak kaç?n?lmazd?r.

ÇIKI? YOLU: HALK DEVR?M?

Erdo?an’?n fa?ist rejiminin y?k?lmas? uluslararas? ittifkalar?n?n çökmesiyle geli?ecek sürecin ak???na terkedilemez.. Kald? ki, d?? dinamiklerin rejimin y?k?lmas?nda etken olmas? da ancak devrimci bir dinami?in ortaya ç?kmas?yla mümkün olabilecektir.

Türkiye’de nisbi demokratik bir ortam?n yarat?lmas? dahi art?k devrimci bir irade olmaks?z?n geli?emez. Böyle bir ortam ancak devrimci mücadelenin bir ürünü olarak ortaya ç?kabilir.. Her yerinden çürüyen, toplumu da çürüten bir düzen, resterasyonlarla yeniden ihya edilemez. Ortada çocuklar? de?il, onlar?n tecavüzcülerini koruyan,gerici vak?flarla içiçe geçmi? bir devlet var.. Ve yar?s? -tam da Hitler’in fa?ist kitle taban?n? and?r?r bir ideolojik ?artlanma içinde- buna ses ç?karmayan bir toplum..

Laik-demokratik bir rejim islami bir partinin iktidara gelmesine imkan tan?yabilir.. Ama islami bir partiyi iktidardan indirmek ancak darbe ve devrimle olur. Devrimci bir yol tutmazsak, Sisi’lere de yol vermi? oluruz..

Ç?k?? yolu, resterosyonu ve darbeyi reddeden bir halk devrimidir. Halk devrimi derken, Gezi isyan? gibi bir hareketten, Gezi de eksik olan?, Kürt halk?n?n –?imdi yok edilmek istenen- devrimci enerjisiyle kendisini bütünleyen bile?ik devrimci hareketten sözediyorum..

Bunun için ortak bir devrimci strateji gereklidir. Gezi isyan? böyle bir strateji esinlemi?ti.. Ama bundan gerekli ders ç?kmad?. Oysa Gezi isyan?n? ‘Türkiye’nin 1905’i (12) gibi kavray?p bir strateji ve pratik geli?tirilebilseydi bugün ba?ka bir noktada olurduk. HDP Türkiyelile?me politikas?n? gündeme getirdi, ba?ar?l? da oldu. Ama bu bile?ik bir stratejiye dönü?türülemedi*.. Oysa demokratik cumhuriyet- demokratik özerklik formülasyonu tam da böyle bir stratejiyi mant?ksal olarak gerektiriyordu.. Türkiyelile?me politikas? da formülasyonun bütünlü?ü temsil eden demokratik cumhuriyet k?sm?n? yeterince dolduramad?..

Geçi? talepleri ile çerçevelenen devrimci bir programla kitlelerin önüne ç?k?lmal?d?r. Demokratik bir cumhuriyetin kurulu?unu hedefleyen bu talepler ?öyle s?ralanabilir: bir suç örgütü haline gelen Erdo?an rejiminin yarg?lanmas?, bütün katliamlar?n ve siyasi cinayetlerin hesab?n?n sorulmas?, Kürt sorununun demokratik ve e?itlikçi çözümü, bütün inanç biçimlerinin e?itli?ini sa?layan özgürlükçü laiklik, paras?z-bilimsel e?itim, sendikal örgütlenme ve grev özgürlü?ü, haftal?k çal??ma süresinin 35 saate indirilmesi, kad?na yönelik ?iddeti ortadan kald?ran ve özgürlü?ünü geli?tiren politikalar, do?a ve çevrenin sermayenin tahakkümünden ve tahribinden korunmas?, seçim barajlar?n?n kald?r?lmas?, suç örgütleri haline gelen M?T ve Özel harekat gibi bütün devlet ayg?tlar?n?n la?vedilmesi, koruculu?un kald?r?lmas?, bütün devlet ayg?tlar?n?n emekçi s?n?flar?n ç?karlar?yla uyumlu ve demokrasi bilinciyle yeniden yap?land?r?lmas?, ba??ms?z ve adil yarg?, gericili?i örgütleyen Diyanetin kapat?lmas?, iç sava? tehlikesine, cihadç?-paramiliter örgütlere kar?? halk?n güvenli?i için demokratik savunma komitelerinin kurulmas?..

E?er demokratik cumhuriyeti hedefleyen bir halk devrimi süreci ba?lat?lmazsa fa?izm ve sava? cephesinin CHP’yi bütünüyle kontrolüne almas? mümkün olabilecek ve kar?? cephe belkide temsilcilerin de?i?mesiyle devam edecektir. Böylece savunmas?z kalan halk kitleleri, umutsuz bir biçimde fa?izmin k?l?k de?i?tirmi? biçimlerini desteklemek durumunda kalacakt?r.. Bu nedenle kar?? cepheyi tecrit etme politikas? devrimci bir stratejinin en önemli halkalar?ndan biridir.

HDK, HDP, Haziran Hareketi, Halkevleri ve CHP içindeki ‘devrimci-demokratlar’ halk devrimini bir seçenek haline getirecek cephe örgütlenmesi için yukarda sayd???m?z genel talepler etraf?nda kollar? s?vamal?d?r. Ad? Demokrasi cephesi ya da ba?ka bir ?ey, bu güçler aras?nda bir koordinasyonun olu?turulmas? elzem görünüyor. Ortaya devrimci bir irade koymak böyle ba?ar?labilir. Bu örgütlenme ulusal düzeyle s?n?rl? kalmamal?, Türkiyelilerin varoldu?u uluslararas? alan? kapsamal?d?r..

Kararl? ve güven veren, umudu ço?altan bir stretejik politika, kar?? cephede ve orta yerde duranlarda çözülmeye yol açacakt?r. Çünkü bütün ili?kiler i?retidir ve dolay?s?yla devrimci müdahaleye dayanaks?zd?r. Mesele bütün taleplerin özde?le?tirilmesidir. Laiklikle, Kürt halk?n?n özgürlük talebini, i?çi s?n?f?n?n güncel ç?karlar? ile bu talepleri e?de?erli k?lmak. ?övenist-ulusalc?lar?n, ?rkç? ve milliyetçilerin kar??s?na, ‘’demokratik ulus’’ anlay???n?n gerektirdi?i, anti-emperyalist, e?it yurtta?-ortak yurt temelli bir ‘’Türkiye yurtseverli?i’’ ile ç?kmak..

Halkta birikmi? öfkeyi, -ortaya devrimci bir seçenek koymadan umutsuzluk ve karamsarl?k içinde kendi içine dönmeye terkederek- örgütleyemezsek tarih bizi affetmeyecektir. Devrimin ‘’öznel ko?ullar?’’, radikal bir ak?lla ve risk alarak bu örgütlenmeyi gerçekle?tirmekten ba?ka bir ?ey de?ildir.

--------------------------------------

* 7 haziran seçimlerinde Birle?ik Haziran Hareketi bir bütün olarak HDP’yi destekleseydi, hem sosyalistlerin ba??ms?z bir güç olarak geli?mesine katk?s? olurdu ve Kürt hareketiyle ittifak sa?l?kl? bir temele oturma imkan?na kavu?urdu, hem de birle?ik mücadele ve cephe bilinci ve iradesi geli?me kaydederdi..

1. /detail/-/6481/iside-silah-satan-turk-sirketlerine-hukumetin-bir-yaptirimi-olmus-mu

2. https://tr.sputniknews.com/rusya/20160331/1021868824/rusya-zaharova-basin-toplantisi.html

3. https://tr.sputniknews.com/rusya/20160401/1021899203/rusya-bm-turkiye-isid.html

4. /detail/politez-/6666/son-bir-haftada-5-binden-fazla-terorist-turkiyeden-suriyeye-gecti

5. /detail/politez-/6653/abdli-savci-iddianameye-turkiyeyi-ekledi

6. https://tr.sputniknews.com/columnists/20151223/1019821167/suriye-muhalif-menna-erdogan-turkiye.html 

7. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/333727/MiT_TIR_lari_Lahey_de.html

8. https://www.ydh.com.tr/HD12431_suriye-turkiyeyi-bmye-sikayet-etti.html

9. https://www.democracynow.org/2016/4/13/americas_afghan_refugee_crisis_15_years

10. /detail/-/6541/abdden-erdogana-istifa-et

11. https://www.hurriyet.com.tr/chpden-washingtona-iki-pyd-mesaji-40089077?noMobile=true

12. /detail/-/4294/gezi-isyani-turkiyenin-1905idir

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Fareler, Muktedirler ve Seçim
  ''Ancak halk iradesinden, tarihin kenefine süpürülmekten korkan bu gasp ve soygun çetesi her şeyi yapabilir. Çünkü Nazım'ın dediği gibi 'hiç bir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.' Satmanın dışında, cinayetlerle, katliamlarla…
 2. TİP’in kararı, HDP’nin Çengiz Çandar Tercihi
  TİP’in seçimlere İttifak içinde, Yeşil-Sol Partiden ayrı olarak kendi logosuyla girme kararı, buna karşılık HDP’nin Hasan Cemal’i ve özellikle Cengiz Çandar’ı aday göstermesi üzerine tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar, yakın…
 3. Faşizm ve İç Savaş
  Faşizm ve İç Savaş
  30 Haziran 2022
  Erdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze alan bir politika izledikleri bugün daha net görünüyor. Emareler, eğilimler daha belirgin. Elbette ki iç savaş iki karşıt…
 4. Devrimci durum ve Emek Cephesi
  Devrimci siyaset kurulu düzen içinde ‘’daha iyi bir toplum’’ mücadelesi yürütmek değildir. Böyle görüldüğünde mücadele ve siyaset rutin bir prosedüre ya da protestoculuğa indirgenmiş olur. Devrimci siyaset verili olanı daha…
 5. Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP
  Bugün bizde 2001’in Arjantin durumu yok; mafyala?m?? fa?ist bir rejim var. Bu nedenle, böyle bir otokratik rejimin cenderesindeki bir ülkede Kurucu Meclis, sadece bir anayasa yap?m yöntemi olamaz. Ülkenin ve…
 6. Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği
  ''Geçmişin devrimcilerini, sosyalist eylemcilerini, sadece yaşamlarını devrime adadıkları için değil, örnek mücadeleleri ve harekete düşünsel ve pratik katkıları ile de değerlendirmeli ve anmalıyız. Bu, öncelikle, onların pratiklerini eleştirel süzgeçten geçirerek…
 7. Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar
  Şaban Ormanlar entelektüel birikimi olan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde özverili katkıları kadar marksist hareketteki teorik tartışmaları da takip eden onurlu, dürüst bir insan ve kararlı bir komünistti. Onu ilkin TRT…
 8. Faşist MHP Kapatılmalıdır!
  Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile iç içe geçtiği, dolayısıyla, hem insanlığa karşı, hem de mafyatik suçların ODAĞI olduğu görünen bir gerçek. Peki, bunlar…
 9. Finale Doğru
  Finale Doğru
  26 Nisan 2021
  Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…
 10. Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
  Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…
 11. Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
  Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…
 12. Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
  Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…
 13. Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu
  Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyas?n?n çökmekte olu?u. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler ?imdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar…
 14. Dayanışma
  Dayanışma
  21 Mayıs 2020
  Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…
 15. AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?
  Bu iktidara kar?? direni? anayasal bir hakt?r ve me?rudur. Ait oldu?u yere, tarihin çöplü?üne gönderilmesi ya?amsal oldu?u kadar art?k ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazman?n zaman? çoktan geçti bile.. ?nfaz yasas? koronavirüse…
 16. Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
  Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…
 17. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…
 18. Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı
  Demokrasiye, özgürle?meye en çok ihtiyac? olanlar, elbetteki emekçi s?n?f ve katmanlard?r, kad?nlard?r.. Bu nedenle, Emek ve Kad?n Cephesi, anti-fa?ist mücadelenin, kürt halk?n?n da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak…
 19. İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
  Ortada giderek gerçekli?i su yüzüne ç?kmakta olan bir iktisadi kriz olmas?na, bunun da diktatörlü?ü beka endi?esine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve bask?ya ra?men direncini sürdürüyor olmas?na kar??n, muhalefet…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…