Kanal'a karşı 'Katılın Durduralım' halk direniş komiteleri

2 Şubat 2020
 Kanal'a karşı 'Katılın Durduralım' halk direniş komiteleri

?stanbul’da yap?lmak istenen “kanal”a kar?? eylemlerine devam eden Ya Kanal Ya ?stanbul Koordinasyonu, “?ki deniz aras?nda ya?am var” diyerek ba?latt??? yürüyü?lerden Sazl?bosna-?amlar köyleri aras?ndaki 11 km.lik bölümü dün (2 ?ubat Pazar) gerçekle?tirdi.

200’e yak?n ki?inin kat?ld??? yürüyü? öncesi ve sonras?nda köylerde koordinasyonun pankart? ve dövizler e?li?inde aç?klamalar yap?l?rken, kat?l?mc?lar; “Ya Kanal Ya ?stanbul”,  “Kanal’a De?il, Depreme Bütçe” sloganlar?n? att?lar. Sazl?bosna köyünde yürüyü? öncesi köy meydan?nda yap?lan k?sa forumda söz alan köy halk?ndan ya?l?ca bir erkek, her yere itiraz etmelerine ra?men kanal inad?n?n devam etti?ini belirterek, bundan sonra ne yapacaklar?n? bilemediklerini söyledi. Terkos Yeniköy’den kat?lan bir di?er ki?i ise, üçüncü havaliman?na itiraz ettiklerinde art?k çok geç kalm?? olduklar?n? gördüklerini, kanal in?aat? için ayn? duruma dü?mek istemediklerini söyledi.

Saat 11.30 civar?nda ba?layan yürüyü?, zeminin ?slak olmas? ve yer yer t?rman??lar ve ?amlar Köyü yak?n?ndaki su bendinin üç metre geni?li?indeki su tahliye deresinin a??lmas?nda ya?anan gecikmeler nedeniyle ancak saat 18.00 de tamamlanabildi.  Yürüyü?çülerin ço?unlukla tamamlad??? güzergah? ba?tan sona tamamlayanlar aras?nda CHP ?stanbul Milletvekili Ali ?eker de vard?.

Yürüyü? güzergah?, kanal yap?lmak istenen hatta ?stanbul’un say?l? su kaynaklar?ndan biri olan Sazl?dere baraj?n?n su havzas?ndan güneye do?ru ?amlar köyüne kadar uzanan bölgeyi kaps?yordu. Profesyonel rehberler e?li?inde yap?lan yürüyü? boyunca bölgenin binlerce y?l öncesine uzanan tarihi ve do?al yap?s? hakk?nda bilgiler verildi. Kat?lanlar yol boyunca film ve foto?raf çekerek yap?lmak istenen do?a katliam?na kar?? bugünden tarihe tan?kl?k ettiler. Ö?len saatlerine gelindi?inde yere serdikleri dev bir pankart etraf?nda bir araya gelen yürüyü?çüler, kanal in?aat?na izin vermeyeceklerini att?klar? sloganlarla hayk?rd?lar. Aç?k alanda devam eden yürüyü?ün son iki saatlik bölümü, Kocabay?r tepesi a??ld?ktan sonra art?k bölgede neredeyse hiç kalmam?? ormanl?k alanlar?n belki de sonuncusunun içinden geçilerek, ?amlar Köyü su bendi boyunca yürünerek tamamland?.

Yürüyü?ün son noktas? ?amlar köyüne gelindi?inde yorgun yürüyü?çüleri bir sürpriz bekliyordu. IDA isimli dev kukla ve pankart?n önünde yap?lan k?sa bir teatral performans ile yürüyü? alk??lar ve sloganlar e?li?inde son buldu.

Köylerde yo?un polis önlemi ve TOMA’lar?n haz?r bekletildi?i görülürken, polisin yürüyü?çüleri yol boyunca uzaktan izledi?i ve filme ald??? gözlendi.

150'ye yak?n kurumun ve bireysel anlamda kanala kar?? ç?kanlar?n kat?l?m? ile giderek geni?lemekte olan Ya Kanal Ya ?stanbul Koordinasyonu, kendi içinde uzmanla?an çal??ma birimlerinin yan? s?ra ilçelerden mahallelere uzanan “Kat?l?n Durdural?m” komiteleri ile ?stanbullular?n "Kanal" ç?lg?nl???na kar?? tabandan örgütlenen bir direni? hatt? geli?tirmesi için çal???yor.

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…