DTK'ye büyük operasyon, 42 siyasetçi gözaltında

26 Haziran 2020
DTK'ye büyük operasyon, 42 siyasetçi gözaltında

 Irak Kürdistan Bölgesi'nde PKK'ye yönelik hava ve kara operasyonun sürdü?ü bugünlerde Diyarbak?r güne Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'ne yap?lan polis bask?n?yla uyand?. 

Polis DTK binas? ve birçok eve sabah saatlerinde bask?n düzenledi. Bina kap?s?n?n k?r?ld??? bask?nda, DTK tabelas?, bilgisayar ve kitaplara el konuldu. Araman?n sona ermesiyle polislerin ço?u binadan ayr?ld?.

Aç?lan soru?turma kapsam?nda hakk?nda yakalama karar? ç?kar?lan 64 ki?iden 42'si gözalt?na al?nd?.

Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan 9 Ekim 2018’de Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yap?lan bask?nda elde edilen bilgi ve belgeler do?rultusunda aç?lan soru?turma kapsam?nda 64 ki?i hakk?nda yakalama karar? ç?kar?ld?.

Diyarbak?r merkezli ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda ?zmir, ?stanbul, Adana, ??rnak, Batman ve Van’da yap?lan ev bask?nlar?nda, aralar?nda yerlerine kayy?m atanan Batman Belediyesi E?ba?kan? Mehmet Demir ve Silvan Belediyesi E?ba?kan? Na?ide Toprak, DTK, HDP, Rosa Kad?n Derne?i, DBP, sivil toplum örgütü yöneticileri ve avukatlar?n da bulundu?u 42 ki?i gözalt?na al?nd?. Soru?turmada, DTK'nin Kayap?nar ilçesindeki binas?na da bask?n yap?larak arama gerçekle?tirildi. 

Gizlilik karar? konulan soru?turman?n “Örgüt ad?na faaliyet yürüten, çal??an ve ili?kili olan ?ah?slar?n de?ifre edilmesi” iddias?yla yürütüldü?ü ö?renildi.  

Gözalt?na al?nan 42 ki?iden 23'ünün isimleri ?öyle:

DTK Divan üyesi Jiyan Ta? ve Hüseyin Kaya, Rosa Kad?n Derne?i yöneticisi Rojda Bar??, ev hapsinde olan görevden al?nan Silvan Belediye E?ba?kan? Na?ide Toprak, Hazro Belediye Meclis üyesi Fesih Balbey, Bismil Belediyesi Meclis üyeleri Enver Çelik ve Aynur Aktar, Ç?nar ilçesinden Enver Temiz, MEBYA-DER yöneticisi Y?ld?z Damla, DBP PM üyesi Leyla Ba?at?r, KESK Genel Meclis üyesi ve TÜM BEL-SEN üyesi Ayten Teke?, Büro Emekçileri Sendikas? (BES) Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Suphi ?zol, Makine Mühendisleri Odas? Diyarbak?r ?ube Yönetim Kurulu üyesi Arin Zümrüt, SES Diyarbak?r ?ubesi Yönetim Kurulu üyesi Mahfuz Karaaslan, SES Diyarbak?r ?ubesi üyesi Ferhat Erku?, bar?? annesi Makbule Özbek, avukat Berdan Acun, HDP Kocaköy ?lçe E?ba?kan? Cahit Ay, Kulp eski HDP ?lçe E?ba?kan? Selva Akkoyun, Ba?lar ilçesinden Gurbet Çakar, Silvan ilçesinden Mehmet Sa?lam, Fatma Bülbül ve Tahir Turan.

Gözalt?nda bulunan 42 ki?inin Diyarbak?r Emniyet Müdürlü?ü’ndeki i?lemleri sürerken, operasyona her yerden ekipler vard?. 

DTK E?ba?kan? Leyla Güven, sosyal medya hesab?nda yapt??? payla??mla, bask?na tepki gösterdi. 

Güven, twitter hesab?nda ?u payla??mda bulundu: “Kurumumuzda @kongrekcd saatlerce arama yapm??lar ve ele geçirilen ‘örgütsel dokümanlar’: tabelalar?m?z. ??te bu kadar acizsiniz. Zaten Kürdü vurmak için bir dokümana da ihtiyaç yok çünkü hepsini siz üretiyorsunuz! Boyun e?meyece?iz.”

Halklar?n Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu, Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik operasyonlara ili?kin yaz?l? aç?klama yay?mlad?. DTK’ye yönelik sald?r?n?n iktidar?n ömrünü uzatma çabas? oldu?una yer verilen aç?klamada, bunun amac?na ula?amayaca?? vurguland?. “Fa?izmin karakteri kendinden olmayan? hem fiziki hem de zihni olarak yok etmeye çal??makt?r” denilen aç?klamada, “AKP-MHP fa?ist bloku, halklara, inançlara y?k?m ve katliam olurken ba?vurduklar? bu yok etme yöntemi kendi sonlar?n? da yak?nla?t?rm??t?r. Gelinen noktada AKP-MHP fa?ist iktidar? beka sorunu ile kar?? kar??ya kalm??t?r” diye belirtildi. 

S?n?rlar?n?n d???nda sivil yerle?im alanlar?n?n bombalanarak sivil insanlar?n katledildi?ine yer verilen aç?klamada, ?u ifadeler yer ald?:

“?çeride de uygulad??? bütün bask? ve tutuklamalara ra?men boyun e?meyen ba?ta kad?nlar olmak üzere demokratik siyaset yürüten muhalefet güçlerine siyasi soyk?r?m operasyonlar? yapmaktad?r. Bask?c?, tekçi ve iktidarc? sisteme kar?? halklar ve inançlar boyutuyla ço?ulculu?u, demokratik i?leyi?i kendine esas alan ve toplumun ya?ad??? sorunlar?n çözümünü yine toplumsal örgütlenmede bulan ve bunun örgütlenme aray??c?s? olan DTK’ye bu sabah saatlerinde bask?n düzenlenmi? Ba?kanl?k Divan? üyeleri, TJA aktivistleri ve Rosa Kad?n Derne?i yöneticilerinin de aralar?nda oldu?u onlarca ki?i gözalt?na al?nm??t?r.”

?ktidar?n koronavirüs dönemini kendisi için bir f?rsata dönü?türmeye çal??t???n? ve her kesime yönelik bask?lar?n? art?rd???na de?inilen aç?klamada, “Buna kar?? toplumsal örgütlenme modelleri olan güçler de mücadele yol ve yöntemlerini geli?tirerek direni?lerini sürdürüyorlar. Yap?lan bu sald?r?lar, fa?ist iktidar?n bu direni?e, direnenlerin onurlu duru?una tahammülsüzlü?ünü göstermektedir. Ancak, DTK’yi kriminalize etme operasyonlar? amac?na ula?amayacakt?r. Bask?, tutuklama ve operasyonlarla demokrasi güçlerinin sindirilemeyece?ini bundan önceki iktidarlar da mevcut iktidar da defalarca bu yöntemi uygulayarak görmü?lerdir. Fa?ist iktidar kendi ölümünü toplumsal örgütlenmelerde görmektedir. Onun için sald?r?lar?n?n ?iddetlendirmektir. Halklar?n Demokratik Kongresi olarak, yap?lan bu siyasi soyk?r?m operasyonunu k?n?yoruz. Yap?lan bu sald?r?lara verilecek en büyük cevap, toplumsal örgütlenmelerimizi büyütmek ve demokrasi güçleri aras?nda demokrasi ittifak?n? gerçekle?tirmek olacakt?r” ifadelerine yer verildi.

HDP

Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da bir aç?klama yapt?. Kürt halk?na yönelik yap?lan zulmün son bulmas? ça?r?s?nda bulunan MYK, tüm herkesi DTK etraf?nda kenetlenmeye ça??rd?. Aç?klamada, “DTK’ye sald?r? hem çözüm iradesine yönelik bir sabotajd?r ve hem de Kürt halk?n?n iradesine kar?? hakaret ve onu tan?mamaya yönelik bir sald?rganl?kt?r” denildi.

HDP MYK’nin aç?klamas? ?öyle:

“Sabah saatlerinde, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binas?n?n kap?lar? k?r?larak bask?n yap?lm??, hiç kimseye haber verilmeden arama ad? alt?nda kurumun binas? darmada??n edilmi? ve tabelalar? 'suç delili' olarak indirilmi? ve el konulmu?tur. Ço?unlu?u kad?n olan onlarca siyasetçi ve kad?n haklar? savunucusu ise gözalt?na al?nm??t?r.

DTK siyasal, kültürel ve toplumsal olarak Kürdistan’da ya?ayan tüm halklar?n ve inançlar?n temsilini buldu?u çok sesli, çok renkli bir kurumdur. DTK, çözüm sürecinde meclis taraf?ndan muhatap kabul edilmi?, iradesi tan?nm??, sivil, demokratik, me?ru bir olu?umdur. DTK’ye sald?r? hem çözüm iradesine yönelik bir sabotajd?r ve hem de Kürt halk?n?n iradesine kar?? hakaret ve onu tan?mamaya yönelik bir sald?rganl?kt?r.

?ktidar?n y?llard?r Kürt halk?na, temsilcilerine, diline ve kültürüne yönelik inkârc?, yasakç? ve sald?rgan tutumunun sonucu olarak gerçekle?en bu siyasi darbe Kürt halk? ve onun iradesinin yok say?ld???na dair net bir mesajd?r. Bu sald?r? ve bask?n DTK E? Ba?kan? Say?n Leyla Güven ve Divan Üyesi Musa Fariso?ullar?’n?n dokunmazl?klar?n?n kald?r?ld??? darbenin devam?d?r. 

Bu vesileyle Erdo?an iktidar?n? tekrar uyar?yoruz. Yüzy?llard?r Türk halk?yla beraber ya?am?? ortak tarihi ve geçmi?i olan Kürt halk?na reva gördü?ünüz bu zulmü derhal durdurun. Bu yolu deneyen iktidarlar?n sonunun ne oldu?unu bizzat gördük. Kumpas ve çe?itli oyunlarla susturulmaya ve suçlu göstermeye çal??t???n?z Kürt kurumlar?n?n üzerinden çekin elinizi. Bu tür ucuz operasyonlar ile Kürt halk?n?n iradesini illegalize edemezsiniz. Sald?rganl???n?z?n nedeni her gün daha fazla batt???n?z suç haliniz ve günden güne toplum nazar?nda kaybetti?iniz imaj?n?zd?r. Kürt halk?na sald?rarak, dü?manl?k yaparak palazland?rmaya ve üzerinden kendinizi var etmeye çal??t???n?z milliyetçilik ve onu temsil eden klik sizi kurtaramayacakt?r."

Özgür Kad?n Hareketi (TJA), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve J&J Yay?nevi ile birçok ki?iye yönelik farkl? kentlerde yap?lan gözalt?lara tepki gösterdi. TJA aç?klamas?nda, Diyarbak?r ba?ta olmak üzere farkl? kentlere yap?lan polis bask?nlar? ve gözalt?lar? k?nad?.

18 y?ll?k AKP iktidar? süresince her gün kad?nlar?n katliamlara, tacize, tecavüze, hak gasplar?na, kazan?m ve emek sömürüsüne, gözalt? ve tutuklamalara maruz b?rak?ld?klar?n? belirtilen aç?klamada, “Sindirme politikalar?na ba? e?meyen ve mücadele eden kad?nlara yönelen ve kad?n?n ya?amsal tüm haklar?na dönük bu sald?r?lar?n?; kad?n katliamlar?ndan, E?ba?kanl??? hedef haline getirip kad?n iradesinin gasp?ndan, katliamc?lara iyi hal indirimlerinden, kad?n hak ve özgürlük mücadelesini yürütenleri kriminalize ve terörize etme, gözalt? ve tutuklama çabalar?ndan biliyoruz. Tevgerê Jinên Azad (TJA) olarak bu sald?r?lara kar?? mücadeleyi asla durdurmayaca??m?z? ve özgürlük iddiam?z?n sözünün AKP-MHP fa?ist zihniyetinin silahlar?ndan çok daha güçlü oldu?u ve olaca?? iyi bilinmelidir. Gözalt? ve tutuklama operasyonlar? ile biz kad?nlara geri ad?m att?rabilece?inin hayalini kuran milliyetçi, rantç?, cinsiyetçi erkek egemen devlet iyi bilsin ki yürüttü?ü özgürlük mücadelesine adeta ya?am?n? adayan biz kad?nlar diz çökmez, biat etmeyiz” denildi.  

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) de yay?nlad??? aç?klamada, gözalt?lar?n Kürt siyasi hareketinin güçlenmesinden dolay? duyulan korkunun sonucu oldu?u belirtilerek, ?u ifadeler kullan?ld?:

"Fa?izmin kirliliklerini de?ifre etmesinden dolay? rahats?zl?k duyan tek adam rejimi bu sabah yine bir siyasi soyk?r?m operasyonu ba?latm??t?r. ?ktidar taraf?ndan meclise davet edilen, yeni anayasa tasla?? için dü?ünceleri al?nan ba?ta DTK olmak üzere, Kürt siyasetine sald?r?lar?na bir yenisini daha eklemi?tir. 15 Haziran 2020 tarihinde s?n?r ötesi operasyon ad?yla dört parçada ayr?m yapmadan sivil Kürt halk?na sald?ran, fiziki soyk?r?m operasyon ba?latan iktidar, bu sabah saatlerinde de fiziki soyk?r?m? siyasi soyk?r?mla tamamlamak için harekete geçmi?tir. Dün Federal Kürdistan’?n Süleymaniye kentinde Kürt halk?n? bombalayan, sivil insanlar? öldüren rejim bugün ise Kürt siyasi hareketine kar?? gözalt? operasyonuna ba?lam??t?r. Birçok Kürt kurumu bas?lm?? ve çal??anlar gözalt?na al?nm??t?r. Tüm bunlar Kürt siyasi hareketini illegalize etme çabalar?d?r.

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…