Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı

Mehmet Özgen

13 Mayıs 2019
Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı

Demokrasiye, özgürle?meye en çok ihtiyac? olanlar, elbetteki emekçi s?n?f ve katmanlard?r, kad?nlard?r.. Bu nedenle, Emek ve Kad?n Cephesi, anti-fa?ist mücadelenin, kürt halk?n?n da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak in?a edilmelidir.  Evet, Emek ve Kad?n Cephesi. Çünkü hem emekçi kad?nlar, hem toplumun farkl? kesimlerindeki kad?nlar topyekün kölele?tirilmek isteniyor. Kad?nlar?n kölele?ti?i bir toplum, köle bir toplumdur.

Cumhur ittifak? art?k bir cürüm ittifak? olarak adland?r?lmay? hak ediyor.  31 mart seçimleri sonras?nda HDP’nin kazanan adaylar?na KHK gerekçesiyle mazbatalar?n?n verilmemesi gibi YSK’ya ald?r?lan kararlar, CHP genel ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nu taammüden öldürmeye te?ebbüs, ?stanbul belediye ba?kanl???na seçilen Ekrem ?mamo?lu’nun mazbatas?n? geri al?p seçimlerin iptal ettirilmesi, son zamanlar?n suç çetelesinin ba??nda yer al?yor.

Bütün bunlar, sadece demokrasinin son k?r?nt?lar?n? da ortadan kald?rmak de?il, ayn? zamanda o k?r?nt?lar?n varl???n?n sebebi olan muhalefetin de tasfiyesi anlam?na geliyor.

MUAV?YE / EMEV? GELENE??N?N SON TEMES?LC?LER?

Tarihte bir çok siyasi kadro dayand?klar? s?n?f ve zümrelerin egemenliklerini tesis etmek ve devlet arac?l??? ile sürdürmek için, bizzat kendilerinin de yap?c?s? olduklar? siyasi, hukuki ve etik kurallar? k?smen veya büyük ölçüde y?karken bile i?i kitab?na uydurmaya çal??m??lard?r. 

Hukuk ve kural-d???l???n yönetim ve diktatör için kural haline geldi?i fa?izmlerin bile en rezil, en alçak, en namussuzunu ay?rd edip derecelendirmek mümkündür. 

Fakat rezillikte, namussuzlukta, ahlaks?zl?kta, haydutlukta Türkiye’nin ba??na çöreklenmi?, sadece yönetimini de?il, bütün kurumlar?n? ele geçirmi? çete kadar tavan yapan bir kadro örne?i çok nadirdir.

Mevcut durum, mafyala?m?? siyasetin haydutlu?udur. Daha do?rusu, gangesterle diktatörler aras?ndaki karakter ortakl???na vurgu yapan Brecht’in dedi?i gibi, ’Asl?nda bunlar büyük politik suçlular de?il, büyük suçlu politikac?lard?r.’’(Gangasterler ve diktatörler aras?ndaki ruh ikizli?ine vurgu yapan 'Arturo Ui’nin Önlenebilir T?rman???’ adl? yaz?mdan okuyabilirsiniz) (1)

Hz. Ali'nin halifeli?ini tan?mayan Ebu-Sufyan’?n o?lu ?am valisi Muaviye'nin bile akl?na hilenin böylesi gelmemi?ti..

Muaviye, S?ff?n Sava??nda yenilmek üzere iken, kar?? taraf? durduracak, inanç-istismar?na dayal? bir hileye ba?vurmu?tu. Askerlerin m?zraklar? ucuna Kur'an yapraklar? takt?rd?, Ali'nin ordusunu böyle durdurdu.. Bu durum, sava??n sonucunu tayin edecek bir heyet olu?turulmas?na (Hakem Olay?na), yani kazan?lmakta olan bir sava??n kaybedilmesine yol açm?? ve nihayetinde Emevi hanedanl???n?n yolunu dö?emi?tir.

Ancak siyaset mafyas?n?n ?mamo?lu'nun ?BB mazbatas?n? geri almak, yani halk?n iradesini gaspetmek için ba?vurdu?u ahlaks?zl?k dercesine, Allah'? ve dini ezilenlere kar?? hem sopa hem de kalkan olarak kullanan, bunun için, Muaviye gibi türlü hilelere ba?vurmu? egemenler bile eri?ememi?tir.

Erdo?an-Bahçeli ikilisi Muaviye çizgisini fersah fersah a?m?? bulunuyorlar. Geldikleri yer, ahlaks?zl??? ve namertli?i millilik diye yutturmaya çal??t?klar? bir yerdir. Ancak bu yerin tarihin kenefine çok uzak olmad??? da bilinmelidir. Cürüm ittifak?n?n gidece?i ba?ka yer de yoktur. Erdo?an’?n yenilmezlik imaj?n? yerle bir eden, kimyas?n? bozan Büyük?ehirlerin, özellikle ?stanbul’un kaybedilmesinden sonra görünen köy budur. 

SEÇME VE SEÇ?LME HAKKININ GASPI

Bu seçim süreci temsili demokrasinin evrensel normu olan genel oy ilkesinin aç?kça, bilerek YSK eliyle ilga edilmesinin örnekleri ile doludur.

YSK, seçimi, üstelik bazlar?n? yüzde-70 oy oran?yla kazanan HDP'l adaylara, KHK ile ihraç edilmelerini gerekçe göstererek mazbatalar?n? vermedi; Anayasaya, kendi karar ve içtihatlar?na ayk?r? olarak ikinci gelen AKP’li adaylara verdi. Sadece seçilmi? belediye ba?kanlar? de?il, belediye meclis üyeleri de ayn? hukuksuzlu?a ve adaletszli?e maruz kald?..

Adeta adaylara tuzak kuruldu. Çünkü seçilen adaylar?n, seçilme yeterliliklerine sahip olduklar?n? ayn? YSK onaylam??t?. Ayr?ca, herkes biliyor ki, darbecilere kar?? ç?kart?lm?? KHK'lar FETÖ’cülerden çok demokrat ve ilerici insanlara kar?? kullan?ld?. Bunlar aras?nda ?brahim Kabo?lu gibi milletvekili seçilen akademisyenler de var. Bu insanlar?n kamu hizmetinden ç?kar?lmas? bir makeme karar?na dayanm?yor. Çünkü ortada i?lenmi? suç yok. Sadece iktidar?n siyasi tercihi var.

Hukukçu Ömer Faruk Emina?ao?ullar? ’’Ola?anüstü hal KHK’s?, daha sonra yasala?sa bile, bu KHK ile yap?lan kamu görevinden ç?karma i?lemi gerekçe gösterilip, temel bir hak olan seçilme hakk? veya kamu hizmetine girme hakk? asla ve asla k?s?tlanamaz.. Aksine bir yorum Anayasa’ya ayk?r?d?r.’’(2) diyor.

Bu, sadece Anayas ihlali de?il, milli irade dedikleri Halk iradesinin YSK eliyle gasp edilmesidir. Genel Oy ve seçme/ seçilme ilkesinin tahrip edilmesidir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de 'bunu not ettik' dedi.. Çünkü bu, burjuva demokrasisin evrensel ilkesidir. 19 Y.y?lda, özellikle ?ngiliz ??çi s?n?f?n?n mücadelesi ile burjuva demokrasisine içerilen temel bir hakt?r.

Aç?kt?r ki, mili irade kavram? belirli bir zümreyi, Saray oligar?isini i?aret etmekte ve AKP-MHP ittifak?n? destekleyenler milletin kendisi yerine konmaktad?r. Millet dedikleri, s?rtlar?na oturdukça ‘götünün k?llar?’ olarak görmeye ba?lad?klar?, ?slamc?-Türkçü ideolojinin normlar?na göre, yani itaat ve biat kültürüne göre biçimlendirilmi? güruhlard?r. Bunun d???nda kalan, muhalif kesimler yani toplumun en az di?er yar?s?, ?u veya bu ?ekilde teslim al?nmas? ve bilahare tasfiye edilmesi gerekenler (burjuva ve sosyalist cumhuriyetçiler) veyahut k?smen islah edilmek istenenlerdir.  

?K? YILDA GEL?NEN NOKTA: CENAZEYE SALDIRIDAN CENAZEDE L?NÇE

CHP genel ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nu hedef alan linç eylemi son y?llar?n genel siyasal süreci içinde ve demokrasi mücadelesi aç?s?ndan en önemli geli?melerden biridir. Ve bir daha dü?ünmemiz için önemli bir uyar?d?r.

Baz? siyasal olaylar vard?r ki çap? küçük olsa dahi niteli?i aç?s?ndan toplumun ruhi ?ekillenmesinde önemli rol oynar. 2017 Eylül’ünde Aysel Tu?luk’un annesinin mezar?na yap?lan sald?r? böyle bir olayd?.

O zaman HDP E? Genel Ba?kan Yard?mc?s? iken tutuklanan Aysel Tu?luk’un annesi Hatun Tu?luk’un cenazesinin defin i?leminden sonra Ankara ?ncek Mezarl???’nda ?rkç? bir sald?r? düzenlendi. ?nsani ve dini de?erlerden zerrece nasibini almam?? bir barbarlar güruhu, ‘‘Buraya Kürdü, Aleviyi, Ermeniyi gömdürtmeyiz! Gömerseniz de ç?kart?r parçalar?z!’ diye ba??r?p mezarl??a sald?rd?. Cenaze defnedildi?i mezardan ç?kar?larak tekrar morga, oradan da memleketi Dersim’e götürüldü. Cenazeye kat?lan parti yöneticileri, vekiller, aile çevresi linç edilmekle yüz yüze gelmi?lerdi. Polisler yine seyirciydi. ?çi?leri bakan? da yine SS idi!

Böyle bir sald?r? asl?nda toplumun ortak de?erlerini tahrip etmeye yönelik bir sald?r?d?r. Kültürel, etnik ve inançsal farkl?l?klar? uzla?maz çeli?kiye dönü?türmek fa?ist ideolojinin i?idir. Böylece farkl? topluluklar? teslim al?p kölele?tirerek tek millet-tek din içinde eritip yönetmeyi hedefler. 

Yine bir cenaze söz konusudur ve o cenazeye kat?lan bir siyasi lider katledilmek istenmi?tir. Zaten miting meydanlar?nda bu liderin Alevi kimli?i ‘K?l?çdaro?lu sen alevi olabilirsin’ diyerek sunni toplumun bilinçalt?na yerle?tirilmi?ti. Dolay?s?yla, toplumsal de?erler aç?s?ndan bak?ld???nda ayn? niteliktedir.

Siyasal aç?dan ise önemli bir dönüm noktas?na geldi?imize i?aret ediyor. Çünkü Tu?luk’un cenazesine yap?lan sald?r?y? aç?kça tasvip etmemi?lerdi. Ama K?l?çdaro?lu’na linç giri?imini Cumhurba?kan? olacak zat dahi savundu.

?ki y?lda gelinen yer buras?. Art?k vah?eti ve barbarl??? mücadele yöntemi olarak yürüten El Kaide, I??D ve türevi cihadçi örgütlerin ideolojik çizgisini içselle?tiren bir siyasi anlay??la kar?? kar??ya oldu?umuzu bilelim. Devlet Bahçeli’nin ‘yüzde-9 oy alm??s?n, ne i?in vard? orada’ demesi bu içselle?tirmenin i?aretidir. Bu ittifak?n, Suriye sava??nda cihadç? örgütlerin, özellikle I??D’in vah?etine arka ç?kt???n?, 1200 insan?n katledildi?i Guta katliam?n? gerçekle?tiren El Nusra’ya sarin gaz? sa?layan?n da bunlar oldu?unu biliyoruz. Bir kaç y?l önce yap?lan anketlerde, Türkiye’de nüfusun yüzde-8’i I??D’i ve eylemlerini destekledi?i saptanm??t?. Bu insanlar I??D’in Suriye’de yenilmesi ile yok olup gitmediler, her yerdeler. Ve i?te Çubukta kendilerini gösterdiler. 

Daha da vahimi Cumhurba?kanl??? yetkilisinin bir I??D'li gibi konu?mas?d?r, linç giri?imini anayasal bir hak olarak tan?mlam??t?r. HDP ile CHP’nin seçimde gizli i?birli?i yapt???n?, böylece K?l?çdaro?lu’nun sald?r?ya zemin haz?rlad???n?, vatanda??n buna tepkisinin normal oldu?unu savunan CB ?leti?im Ba?kan? Fahrettin Altun, “CHP genel ba?kan?n? seçim döneminde kulland??? dil ve kurdu?u ittifaklar sebebiyle protesto eden vatanda?lar?m?za terörist muamelesi yap?lmas?n? asla kabul edemeyiz. ‘Ben neden milletimin gönlünden bu kadar uzak dü?tüm’ diye sormak yerine, halka parmak sallamas? üzücüdür. Hiçbirimiz bir siyasetçinin böyle bir duruma dü?tü?ünü görmek istemezdik. Protesto etmek anayasa ile güvence alt?na al?nm??t?r”(3) diyerek K?l?çdaro?lu’na, Meclis ba?kan vekiline sald?r?y?, Mad?maktaki gibi, ‘yak?n’ diye ba??rmay? hakl? bir protesto olarak gösterdi.

K?l?çdaro?lu’na sald?ran ki?iyi savunan 800 ki?ilik avukat ordusu ortaya ç?kt?. Saray medyas? onu kahraman ilan etti, Bahçeli’nin ‘’sert’’ vatanda?lar? onun elini öptü. Devlet erkan?n?n, 'Mesaj?n?z? verdiniz, tamam’ diyen savunma bakan?n?n, emniyet genel müdürünün gözleri önünde ülkenin ana muhalefet liderine sald?ranlar serbest b?rak?ld?; bulundu?u evi ku?atanlar, yak?n diye ba??ranlar hakk?nda ise bir soru?turma dahi aç?lmad?.

Bu, muhalefetin psikolojik üstünlük elde etmi? olmas?na veya inisiyatif geli?tirebilecek bir pozisyon kazanm?? olmas?na indirilen bir darbedir. Ana muhalefet liderinin gerekirse bizzat millet taraf?ndan cezaland?r?labilece?ini ortaya koydular. 

Dolay?s?yla tüm muhalif kesimlere yönelik bir tehdittir bu.  Durum bu kadar net.

Bahçeli ve Erdo?an’?n savundu?u i?te budur, bu barbarl???n azmettiricisidirler..

ELLER?NDEK? GÜÇLE KORKUTAN KORKAKLAR: BÜYÜK SUÇLARI YSK EL?YLE ??L?YORLAR

Türkiyenin her türlü ahlak-d???l??? kendisine rehber edinmi? bir çete taraf?ndan yönetildi?i, YSK’n?n ?stanbul Belediye ba?kan? seçilen ?mamo?lu’na verdi?i mazbatay? geri al?p seçimleri iptal etmesiyle bir kere daha bütün ç?plakal??? ile ortaya ç?kt?.

Bu çete, kendisine biat etmeyenleri FETÖ’cü, yani bir ba?ka çete üyesi olma suçlamas?yla tehdit ederek yol al?yor. ?stanbul seçimlerinde ‘’FETÖ izi var’’ propagandas? yaparken, 41 sand?k görevlisi hakk?nda FETÖ soru?turmas? açarak YSK üyelerine de aba alt?ndan sopa gösterdi.

Böyle oldu?u YSK karar?n?n hiç bir hukuksal dayana??n?n olmamas?ndan bellidir. Tam usulsüzlük itiraz?na gösterdikleri gerekçe baz? yerlerde sand?k kurulu ba?kanlar?n?n kamu görevlisi olmay???. Ancak bu itiraza göre al?nan iptal karar?, ak?lla alay etmek aç?s?ndan siyasi tarihe geçecek e?siz bir karar. Çünkü sand?k kurulunun bu da??l?m ?ekli, 2017 nisan referandumunda, 2018 cumhurba?kanl??? ve parlamento seçimlerinde, sadece ?stanbul’da de?il her yerde vard?. Usülsüzlükse, atamalar? yapan YSK’n?n bizzat kendisi sorumlu bundan.

YSK’n?n usulsüzlü?ü bununla da bitmiyor. Usülsüzlüklere ili?kin ?ikayetler için verdi?i son tarih 2 Mart’d?. Nitekim bu tarihi geçen ?ikayetleri reddetmi?ti. Buna ra?men seçimin akabinde AKP’nin yapt??? tam usulsüzlük itiraz?n? kabul etti. Bunu bile bile yapan YSK, zarfa koyulan 4 oy tercihinden sadece birini ?aibeli sayd?! Yani zarfa koyulan 3 oy (ilçe belediye ba?kan?, belediye meclis üyesi, muhtar) için ?aibe söz konusu de?il! ?aibe sadece ?stanbul belediye ba?kan? için geçerli! Bütün ?stanbul’da 19 bin usulsuz sand?k görevlisi varm??, ama ?stanbul’un bütün ilçelerinde seçim yenilenmiyor. Yani YSK demi? oluyor ki, senin 3 tercihin makbul, ama 4.cüsünü do?ru bulmuyoruz! 

??te bu seçme ve seçilme hakk?n?n gasp?d?r.

Belli ki, Cürüm ?ttifak?n?n hile zekas? tükenmi?, çareyi yankesicinin zekas?nda, Galata köprüsünü, Dolmabahçe ve ?zmir saat kulelerini satan Sülün Osman yönteminde bulmu?, YSK üyelerine uygulatm??t?r. Yani halk? enayi yerine koydular. Bunun ba?ka bir anlam? yoktur.

Aç?kça ç?k?p ‘bizim ba?kanl?k sistemimiz asl?nda bir sultanl?kt?r, demokrasiyle, seçimle alakas? yoktur.Ecdad?m?z saltanatla nas?l yönettiyse öyle yönetece?iz’ diyemiyorlar. Halk?n gücünden korktuklar? için ‘millet’ dediklerini kendi in?a ettikleri dinle aldat?yor; hile ile, üçka??tç?l?kla ?ekillendirdikleri darbelerle amaçlar?na yürüyorlar. Bu yüzden yasalar? çi?neme suçunu bizzat yarg? mensuplar?na i?letiyorlar.

Bunlar ellerindeki güçle korkutan korkaklard?r. 

BOYKOT MU SEÇ?M M??

23 haziran seçimleri i?te bu genel ahval içinde olacak..

Öyle görünüyor ki ?stanbul, büyük bir hesapla?maya, bir kavgaya sahne olacak.

Boykot mu seçim mi sorusuna CHP yönetimi seçim dedi. ?mamo?lu, YSK'n?n iptal karar?ndan sonra yapt??? kararl?l?k-cesaret ve umut yüklü konu?mas?nda bu mesaj? vermi?ti zaten..

Boykot olmayaca?? kesin. HDP de bu e?ilim içinde görünüyor. 

Ancak bu yönde baz? vekillerin, kimi sosyalistlerin aç?klamalar? var..

Duruma bakt???m?zda boykot için uygun ko?ullar var gerçektende.. Fakat ben ?unu soramadan edemiyorum:

Ba??ndan beri seçimlerin yenilenmesi için Cumhur ittifak? bast?rd?, türlü taktikler denedi. KHK'l?larla ilgili karar? bilinen YSK'n?n böyle bir karar almas? zaten güçlü bir ihtimaldi.. 

Bu ihtimal hiç konu?uldu mu? Gerçekle?mesi halinde ne yap?laca??, hangi taktiklerin nas?l bir örgütlenme ile gündeme getirilmesi gerekti?i üzerine bir laf edildi?ini ne gördüm ne de i?ittim.

Bu ?u bak?mdan çok önemli.. Bugün gündeme getirilecek boykot takti?inin arkas?nda ortakla?ma ve güçlü bir y???nak yoksa, itici güç olma özelli?i ta??yan devrimci bir hareket, ya da sosyalistlerin belirginle?mi? demokratik cumhuriyet hedefli bir strateji ve programlar? yoksa, ?u ana kadar elde edlilen kazan?mlar?n, mevzilerin bir ç?rp?da kaybetmekle sonuçlanmas? kaç?n?lmazd?r. Üstelik bu, sava? haz?rl?klar?n? yapm?? fa?ist ittifak?n kendi belirledi?i alanda sava?? kabullenmek demektir. ??te bu da, halk?n güvenini, umutlar?n? tamamiyle tüketen bir risk almak anlam?na gelir.

Bir hareketin kendisi bu riski almaya haz?r de?ilse ba?kalar?na da önermemelidir.

?kinci olarak, seçimler 23 haziranda, yani 40 gün sonra. E?er YSK’da bu karar? alanlar Cürüm ittifak?n?n uzant?s? bir çete ise, muhalefetin sine-i millete dönme tart??mas? yapabilece?ini öngörerek bu süreyi belirledikleri kuvvetle muhtemeldir. Parlamentonun zaten i?levini yitirdi?i ve ?imdi de seçme-seçilme hakk?n?n gasp edilme suçunun müteselsil olarak i?lendi?i bu ko?ullarda, boykotun HDP’de ve CHP’de gündeme gelece?ini kestirmek zor de?ildir. Böyle bir tart??ma, çe?itli ili?ki biçimleriyle (ittifak, fiili güçbirli?i, dayan??ma ile) vücut bulan muhalefet blokunun ?Y? Parti cenah?ndan parçalanmas? için kullan?labilirdi. Zaten Erdo?an’?n gündeme getirdi?i Türkiye ittifak? as?l olarak buna matuftu.. 

HARAM?LER?N SALTANATININ DAYANA?I ?STANBUL RANTI

Devlet Bahçeli karar öncesinde ?stanbulda karargah kuraca??n?, ba?ta ?stanbul’da en büyük hem?ehri profiline sahip illerin yöneticileri olmak üzere bütün Türkiye te?kilatlar?n? ?stanbul için sefer edeceklerini, bütün vekillerin sahada olaca??n? aç?klad?. (4)  Erdo?an da seçime kadar 39 ilçede miting yapacakm??. 

Maltepe’de oylar yeniden say?l?rken, MHP'lilerin seçim kurulunu bast??? ve hakimleri tehdit etti?i dikkate al?nd???nda, ?stanbul’un fa?ist bir harekatla yüz yüze gelece?i bellidir.

31 marttaki yenilgilerini ?stanbul seçimini bir referanduma dönü?türerek a?maya çal??acaklar? apaç?k bir durum. Bir Alman Türkiye uzman? 'Erdo?an ikinci bir yenilgi almamak için her?eyi yapmaya haz?r' diyor ki, do?rudur.

Bu haz?rl?klar?n neler olabilece?ine dair i?aretler de kendini gösteriyor. Son günlerde ?ehit cenazeleri artmaya ba?lad?.. 

Bu da gösteriyor ki seçim ortam?nda 7 haziran seçimleri sonras?nda oldu?u gibikanl? bir terör politikas? gündeme sokulabilir, daha bask?c? bir konjonktüre sürüklenebilir ülke. O durumda zaten ?imdi boykot takti?inden umulan?n daha fazlas?n? gündeme sokmak gerekecektir. 

Bu kararl?l?klar?n? ekonomik kriz kar??s?daki tutumlar?ndan da anlamak mümkündür.

?ptalden önce ekonomistler seçimin yenilenmesinin, zaten mevcut olan ekonomideki krizi daha da derinle?tirece?i uyar?s?n? yap?yorlard?.  ?ptalden sonra girilen yeni konjonktür döviz fiyatlar?n? art?rd?, dolar 6.20’nin üstüne ç?kt?.

Mustafa Sönmez ?öyle diyor:

“Seçimin ertelenmesinden dolay? bir türbülans ba?lad? ve bu sürecin hem enflasyonu art?r?c? etkisi olacak hem de küçülmeyi daha da derinle?tirecek ve i?sizli?i art?racak” (5)

Erdo?an ve hükümeti bunun elbetteki fark?nda. Ama ‘ekonomi, i?sizlik, yoksulla?ma umrumda’ de?il diyor. Bizim için önemli olan her ne pahas?na olursa olsun iktidarda kalmak. ?ktidarda kalman?n en büyük ko?ulu da ?stanbul’daki rant. Bu ranttan dinci vak?flara, parti örgütlenmesinin finasman?na ayr?lan pay. Bunlar olmazsa AKP biter.. Bu nedenle ne pahas?na olursa olsun ?stanbul..

Tabii ki bu ayn? zamanda kö?eye s?k??ma halidir. Seçimleri ertelemenin ekonomiye maliyetini göze ald?lar. ?ktidar?n temel dayana??n?n ?stanbul rant? oldu?unu da aç?k ettiler. Ve ne pahas?na olursa olsun kazanmaya kilitlenmek zorundad?rlar. Böyle oldu?u için 23 haziran seçiminin iptali de surpriz olmayacakt?r. ?imdiden kaybetme ihtimaline göre de hesaplar?n? yapt?klar? dü?ünülmelidir. ?stanbul ?l Seçim kurulu ba?kan?n?n istifa ettirilmesi bu hesaplar?n yap?ld???n?n bir göstergesidir.

Seçimle gelen bu iktidar?n seçimle gidece?ini kimse beklemesin. Bunu daha önce de ifade edenlerdenim. Ama art?k ?stanbul yenilgisi ile durum daha da netle?mi? olmal?d?r. Seçimin sonucu ne olursa olsun, haramilerin saltanat?n? y?kmak üzere, kitlelerin devrimci bir mücadeleye haz?rlanmas? kaç?n?lmazd?r. 

DEMOKRAS?Y? SAVUNMA KONSEYLER? / EMEK VE KADIN CEPHES?

Mesele bunu görüp halk?n seferberli?ini esas alan örgütlenmelere bu seçim sürecinde girebilmektir. Buna demokratik savunma komite ve konseylerinden ba?lanabilir. Bir çok toplum kesiminde geçmi?e oranla korkunun a??ld???, insanlar?n muhalif tavr?n? ortaya koymaktan çekinmedi?i, sonuçta psikolojik üstünlü?ün tekrar demokrasi blokuna geçti?i bu süreçte, sand?klar? korumak ad?na demokrasiyi savunma komite ve konseyleri Demokratik Cumhuriyete giden sürecin ta??y?c? gücü olabilir. 

’Her?ey’’, ad?m ad?m dönü?ümün e?i?ine gelen toplumda, örgütlü halk?n gücüyle demokratik bir cumhuriyet kurarak ‘’çok güzel olacak’’. Muhalefet bloku, art?k sadece seçim kazanmak için de?il, esas olarak diktatörlü?ü y?kmak için bir mücadele çizgisi geli?tirmelidir. Çözülme halindeki toplumun sa?l???, do?a ile uyum içinde ya?anabilir bir düzenin kurulabilmesi için politik devrim ?artt?r.

Demokrasiye, özgürle?meye en çok ihtiyac? olanlar, elbetteki emekçi s?n?f ve katmanlard?r, kad?nlard?r.. Bu nedenle, Emek ve Kad?n Cephesi, anti-fa?ist mücadelenin / cephenin, kürt halk?n?n da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak in?a edilmelidir. Evet, Emek ve Kad?n Cephesi. Bu, tehlikenin fark?ndal??? için yerinde bir adland?rma olacakt?r. Çünkü hem emekçi kad?nlar, hem toplumun farkl? kesimlerindeki kad?nlar topyekün kölele?tirilmek isteniyor. Kad?na yönelik ?iddetin, kad?n cinayetlerinin, çocuk istismar? ve tacizlerinin görünmeyen yüzü, nafakan?n kald?r?lmak istenmesinin as?l nedeni budur.

Kad?nlar?n kölele?ti?i bir toplum, köle bir toplumdur. Yar?s? kölele?tirilmi? bir toplumun öteki yar?s? ne özgür, ne de insan kalabilir. 

————————————————

1. /detail/-/6040/arturo-uinin-onlenebilir-tirmanisi

2. https://www.abcgazetesi.com/ohal-khklari-ve-secilme-hakki-8690

3. https://www.furkanhaber.net/cumhurbaskanligi-ulkemizde-protesto-hakki-anayasal-koruma-altindadir/27452/

4. https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/05/09/istanbulu-yonetmek-cumhur-ittifakinin-hakkidir/

5. https://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/yurt-ozel-mustafa-sonmez-akp-istanbul-ugruna-ekonomik-maliyeti-bile

 

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Faşizm ve İç Savaş
  Faşizm ve İç Savaş
  30 Haziran 2022
  Erdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze alan bir politika izledikleri bugün daha net görünüyor. Emareler, eğilimler daha belirgin. Elbette ki iç savaş iki karşıt…
 2. Devrimci durum ve Emek Cephesi
  Devrimci siyaset kurulu düzen içinde ‘’daha iyi bir toplum’’ mücadelesi yürütmek değildir. Böyle görüldüğünde mücadele ve siyaset rutin bir prosedüre ya da protestoculuğa indirgenmiş olur. Devrimci siyaset verili olanı daha…
 3. Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP
  Bugün bizde 2001’in Arjantin durumu yok; mafyala?m?? fa?ist bir rejim var. Bu nedenle, böyle bir otokratik rejimin cenderesindeki bir ülkede Kurucu Meclis, sadece bir anayasa yap?m yöntemi olamaz. Ülkenin ve…
 4. Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği
  ''Geçmişin devrimcilerini, sosyalist eylemcilerini, sadece yaşamlarını devrime adadıkları için değil, örnek mücadeleleri ve harekete düşünsel ve pratik katkıları ile de değerlendirmeli ve anmalıyız. Bu, öncelikle, onların pratiklerini eleştirel süzgeçten geçirerek…
 5. Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar
  Şaban Ormanlar entelektüel birikimi olan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde özverili katkıları kadar marksist hareketteki teorik tartışmaları da takip eden onurlu, dürüst bir insan ve kararlı bir komünistti. Onu ilkin TRT…
 6. Faşist MHP Kapatılmalıdır!
  Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile iç içe geçtiği, dolayısıyla, hem insanlığa karşı, hem de mafyatik suçların ODAĞI olduğu görünen bir gerçek. Peki, bunlar…
 7. Finale Doğru
  Finale Doğru
  26 Nisan 2021
  Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…
 8. Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
  Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…
 9. Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
  Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…
 10. Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
  Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…
 11. Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu
  Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyas?n?n çökmekte olu?u. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler ?imdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar…
 12. Dayanışma
  Dayanışma
  21 Mayıs 2020
  Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…
 13. AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?
  Bu iktidara kar?? direni? anayasal bir hakt?r ve me?rudur. Ait oldu?u yere, tarihin çöplü?üne gönderilmesi ya?amsal oldu?u kadar art?k ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazman?n zaman? çoktan geçti bile.. ?nfaz yasas? koronavirüse…
 14. Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
  Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…
 15. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…
 16. İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
  Ortada giderek gerçekli?i su yüzüne ç?kmakta olan bir iktisadi kriz olmas?na, bunun da diktatörlü?ü beka endi?esine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve bask?ya ra?men direncini sürdürüyor olmas?na kar??n, muhalefet…
 17. Diktatörlüğün Sonbaharı
  ‘Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler!’ -Bu söz, Marie Antoinette tarafından, Paris'te ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, kocası XVI. Louis ile birlikte kral ve kraliçe olarak Fransız tahtına geçtikleri taç giyme töreninde söylendi.…
 18. Türkiye yol Ayrımında
  Türkiye yol Ayrımında
  2 Mayıs 2018
  Kritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık deneyimlerini kesintiye uğratacak ya da toplum, içine hapsedildiği cendereyi patlatarak özgürlükçü bir paradigmanın ufkuna açılan olanaklı alternatifleri yeşerten…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…